Železničná trať Komárno - Dunajská Streda

Prechádzka miestnou železnicou Komárno-Dunajská Streda....

Začíname v stanici Komárno. Z hlavného zhlavia stanice vyjdeme malým motoráčikom a uvidíme hneď dve súbežené trate. Jedna z nich ide z Komárna do Kolárova a druhá do Komáromu. Po súbehu tratí nasleduje Komárno stavadlo 4 . Tu konči elektrifikácia. Je tu aj priecestie. Okolo sú hospodárske chatky. Nasleduje zastávka Komárno-závody.

Po cca šiestich kilometroch nasleduje zastávka Nová Stráž. Je to zároveň obývaný súkromný dom. Stanica je preto krásne vyupratovaná. Nasleduje priecestie a rovina ako stôl. Je tu nechránené priecestie a stanica Zlatná na Ostrove. Stanica má dve koľaje a je tu aj zrušená vlečka do istého podniku. Nasleduje ďalšie z mnohých priecestí a znova polia, polia, polia. Po dlhej ceste nasleduje malá plechová zastávka Horná Zlatná.  Odtiať išla trať, ktorá sa využívala na zvážanie cukrovej repy. Podľa rozprávania starších, bola to úzkokoľajka, ktoré šla z polí od "malého kanálu" po železničnú trať. Vagóny ťahali kone a mala svoj násyp a z oboch strán boli priekopy. Bola rozobraná po pozemkovej reforme v roku 1947, kedy bol veľkostatok rozparcelovaný a neskôr vzniklo družstvo.. V pozadí je sklenený prístrešok. Po Hornej Zlatnej nasleduje bývalá nákladná zastávka Okoličná na Ostrove. Pred touto zastávkou som zpozoroval akýsi zrušený železničný objekt na vŕšku. Z tejto zastávky išla kedysi tiež nejaká trať 446 do liehovaru Veľké Kostihy. Znova nasledujú polia. Po štyroch kilometroch nasleduje Zemianska Oľča. Najskôr sme uvideli st.I, vlečku do SILA a 6 staničných koľají. Zo Zemianskej Oľče išla alebo ide trať 445 (smer Rakottyás majer). Nasleduje oblúk, lesík v pozadí a železnica okolo malej dedinky. Po týchto pasážach nasleduje malý mostík. Po štyroch kilometroch nasleduje malá zastávka Bodza. Stručná charakteristika by znela asi takto: začiatkom 70 rokoch postavený sklenený prístrešok, plechová zastávka bez strechy...  Nasleduje malý mostík. Rútime sa motoráčikom do Veľkého Mederu. Aj z Veľkého Mederu je na mape naznačená akási trať číslo 432 (neznáme). Stanica je väčšia a je to malý most...

Po štyroch kilometroch nasleduje ďalšia nákladná zastávka s bývalou odbočku Okoč. Po nej je tu ďalši malý most,oblúk a Hroboňovo. Má tri koľaje. Po poliach a malom stanovišti nasleduje nákladná zastávka Dolný Bar. Pred staničnou budovou je výhybka, ktorá smeruje niekde za bránu istého podniku. Znovu ďalší (ba až únavný) železničný mostík. 49.km našej cesty plní zastávka Kútniky. Teraz som sa začal zameriavať na súbeh tratí. Prvá trať je naša a druhá kedysi viedla do Gabčíkova pri výstavbe priehrady. Posledná stanica na tejto časti trate je Dunajská Streda. Stanica je novo-vybudovaná a má 8 koľají.

Čo dodať na záver... cesta južným Slovenskom do nášho hlavného mesta nieje dvakrát záživná, no pre železničných fandov je aj takýto výlet veľmi podnetný.

Foto : download from www.TRAINS.hu URL s železničnou témou : www.vlaky.net www.rail.sk | Do Gabčíkova | Iné trate čo majú dočinenia s touto traťou

© © Lucas Perny 2005 - 2008