LUCAS PERNY's BIBLIOGRAPHY        
ART . POETRY . CULTUROLOGY . SCIENCE . PHILOSOPHY                
CULTURE CRITIC . MUSIC . MOVIES . THEATRE . LITERATURE           
ESSAYS & PHILOSOPHY ARTICLES . HISTORY OF PHILOSOPHY                                                                         

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ LUKÁŠA PERNÉHO 
UMENIE . POÉZIA . KULTUROLÓGIA . VEDA . FILOZOFIA
KULTÚRNA CRITIKA . HUDOBNÁ . KRITIKA . DIVADELNÁ . LITERÁRNA KRITIKA
ESEJE & FILOZOFICKÉ ČLÁNKY . DEJINY FILOZOFIE

              
                    

 

 

 

 

  Vydané knihy

PERNÝ, L.: UTOPISTI, VIZIONÁRI SVETA BUDÚCNOSTI. Dejiny utópií a utopizmu [Monografia]. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej. 1. vyd. 2020. ISBN 978-80-8128-257-7
PERNÝ, L.: UTOPISTI, VIZIONÁRI SVETA BUDÚCNOSTI. Dejiny utópií a utopizmu [Monografia]. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej. 1. vyd. 2020. ISBN 978-80-8128-257-7

Od šesťdesiatych rokov, kedy vyšiel Zamarovského zborník Utopisti a Šimečkove knihy o utópiách, nevznikla na Slovensku kniha, ktorá by systematicky spracovávala tému dejín utópií a utopizmu z pozície systematickej filozofie. Predložená kniha analyzuje diela autorov, akými boli Thomas More, Tommaso Campanella, Francis Bacon, Henri de Saint-Simon, Charles Fourier či Robert Owen, ale aj zabudnutých mien ako Étienne-Gabriel Morelly, Gabriel Bonnot de Mably, Gracchus Babeuf, Etienne Cabet, Robert de Lamennais, s rozšírením na slovanský (ruský, český a slovenský utopizmus (Gercen, Belinskij, Bolzano, Štúr). Kniha je rozdelená do troch častí: prvá skúma utópiu encyklopedicky, druhá časť sú samotné dejiny utópií a tretia, teoreticko-praktická časť skúma utópiu ako filozofický argument pre sociálno-politickú prax vo vedeckom a racionálnom uvažovaní o budúcnosti ľudstva. Publikácia má v prvom rade slúžiť ako prehľad dejinami utopických ideí, ktoré sa v rôznych formách a u rôznych autorov opakovali. Toto opakovanie ideí v rôznych historických etapách je empirickým dôkazom o univerzálnosti fenoménu utopizmu...

Kniha bola nominovaná na

  • Knihu Pravdy roka 2020
    t. č. sa uchádza o cenu Vladimíra Ferka za literatúru faktu (udeľuje Spolok slovenských spisovateľov)

V rámci prezentácie knihy vyšli nasledujúce rozhovory:

  • Lukáš Perný v rozhovore pre Hlavné správy o svojej novej knihe: „Chcem inšpirovať ľudí k tvorbe, k zamysleniu sa nad spoločnosťou a zmyslom našich životov“
  • Utopisti, vizionári sveta budúcnosti v relácii RELAX pre TV Ružinov
  • Séria rozhovorov pre ihodnoty.sk

Informáciu o vydaní knihy a recenzie vydali/pripravujú nasledujúce média:

Lukáš Perný: Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu (2020) by Pre budúce generácie on Scribd


PERNÝ, L. Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie. Liberalizmus. Komunitarizmus. Neomarxizmus. [Monografia]. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity. 1. vyd. 2018. ISBN: 978-80-555-2045-2

 

PERNÝ, L.: Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie. Liberalizmus. Komunitarizmus. Neomarxizmus. [Monografia]. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity. 1. vyd. 2018. ISBN: 978-80-555-2045-2

Úlohou knihy Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie je kriticky zmapovať, zosumarizovať a komparovať pomerne rozsiahlu škálu súčasných predstaviteľov anglo-americkej sociálnej filozofie. Hlavným cieľom práce nie je hĺbková analýza autorov, ale vecne, jasne a správne vystihnúť na pomerne obmedzenom priestore podstatu postojov, názorov, ako aj vzájomnú podmienenosť konceptov sledovaných autorov tak, aby daná práca mohla slúžiť nielen edukačným cieľom, ale aj ako podnet pre ďalšie možné analýzy, interpretácie a štúdie. Nakoľko v mnohých prípadoch ide o žijúcich autorov, kniha zostáva stále otvorená pre možné modifikácie ich názorov a postojov. Ako už názov napovedá, vybraní autori sú predstaviteľmi anglo-amerického diskurzu, ktorí významne ovplyvnili sociálno-politické myslenie 20. a 21. storočia. Práca je členená do troch samostatných kapitol. Úvod tvorí krátky exkurz do dejín sociálnej filozofie a jej členeniu. Vybrané boli tie smery, ktoré zodpovedajú svojím zameraním povahe sociálnej filozofie najmä tým, že venujú podstatnú pozornosť rôznym aspektom sociálneho života človeka, akými sú napríklad otázka spravodlivosti v jej rôznych aspektoch, problému rovnosti, slobode, odcudzeniu, spoločným etickým hodnotám, normám a pod. Vybraní autori pristupujú k daným témam z rôznych metodologických pozícií, a preto aj vidia vyššie nastolené problémy inou optikou. Analýza sociálne orientovaných konceptov bude okrem diferencií medzi jednotlivými autormi čiastočne skúmať a porovnávať ich názory s filozofmi, ktorí tvoria líniu filozofického myslenia, orientovanú predovšetkým na obhajobu slobodného trhu, a z toho plynúci postoj k sociálnym otázkam ako nutným dôsledkom realizácie slobodného trhu. Uvedenú líniu by bolo možné v danej súvislosti označiť za antisociálnu, reprezentovanú napríklad Hayekom alebo Nozickom. To, čo sa napríklad z pohľadu Rawlsa javí ako spravodlivosť, sa z pohľadu Nozicka javí ako nespravodlivosť, a z pohľadu Hayeka ako „fatamorgána – mirage“. Práca vychádza predovšetkým z analýzy pôvodných teoretických prác skúmaných autorov, ako aj zo sekundárnych teoretických zdrojov, predovšetkým z prác Ľuboša Blahu, Mareka Hrubca, Emila Višňovského, Ivana Buraja, Františka Novosáda, Ladislava Hohoša, a Ľubomíra Belása. Prvá časť, s názvom revízia liberalizmu, analyzuje predovšetkým deweyovskú142 líniu egalitárnych alebo sociálnych liberálov (Berlin, Rawls, Dworkin, Sen, Ackerman), ktorí revíziou liberalizmu otvorili dvere novému smeru, ktorý je analyzovaný v druhej kapitole – komunitarizmu (Taylor, MacIntyre, Sandel, Walzer), a ktorý vyvrcholil kritikou zľava (tretia časť práce), teda autormi inšpirovanými Marxom; neoutopistami a kritickou teóriou (Roemer, Peffer, C. A. Cohen, Wallerstein, Jameson a ďalší). Záver práce patrí štatistikám súčasného sveta a otázke, prečo sa v dnešnej dobe zaoberať sociálnou filozofiou.

Lukáš Perný: Vybrané kapito... by L. P. on Scribd

 


PERNÝ, L. Kultúrna revolúcia Laca Novomeského. Ladislav Novomeský o kultúre umení a politike. Bratislava: Spoločnosť Ladislava Novomeského. 1. vyd. 2017. ISBN: 978-80-972558-0-0

PERNÝ, L. Kultúrna revolúcia Laca Novomeského. Ladislav Novomeský o kultúre umení a politike. [Monografia]. Bratislava: Spoločnosť Ladislava Novomeského. 1. vyd. 2017. ISBN: 978-80-972558-0-0

Monografia s názvom Kultúrna revolúcia Laca Novomeského s podtitulom Ladislav Novomeský o kultúre, umení a politike skúma dielo slovenského básnika, politika, novinára, kritika, komunistického intelektuála, spoluzakladateľa skupiny DAV a povereníka pre školstvo a osvetu (1945-1950) Ladislava Novomeského. Cieľom práce bolo ucelene opísať Novomeského koncept spoločenského rozmeru kultúry, vzdelávania, vedy, náboženstva a umenia v socializme a zachytiť ako sa vyvíjali a formovali jeho postoje ku kultúre. A to z rôznych hľadísk – filozofického, politického i estetického. Iným delením je hľadanie súvislostí v štyroch dimenziách - internacionálnom, slovanskom, československom a národnom - slovenskom. Integrálnym doplnkom je prehľad jeho postojov a interpretácie historických a súdobých osobností svetovej i domácej kultúry. V textoch sa premieta aj historický kontext Novomeského pôsobenia od 20. do 70. rokov 20. storočia a celá kapitola venovaná praktickému pôsobeniu v úlohe povereníka (1945-1950).

Lukáš Perný: Kultúrna revol... by L. P. on Scribd

on Scribd

PERNÝ, L. Hudobná kontrakultúra na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve I. [Vedecká monografia]. Nitra: Katedra kulturológie, Filozofická Fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 1. vyd. 2014. 84 s. ISBN: 978-80-558-0677-8
objednať knihu, požičať v knižnici, recenzie: 1,2,3 linky: 1, 2)
PERNÝ, L. Hudobná kontrakultúra na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve I. [Vedecká monografia]. Nitra: Katedra kulturológie, Filozofická Fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 1. vyd. 2014. 84 s. ISBN: 978-80-558-0677-8 (objednať knihu, požičať v knižnici, recenzie: 1,2,3 linky: 1, 2)

Debutová monografia analyzuje problematiku významu progresívnej hudobnej kultúry a kontrakultúrnych hnutí na prelome 60. a 70. rokov, 20. storočia. Analyzuje filozofické a politické prúdy v kontrakultúrnych hnutiach a v umení so zameraním na hudobné žánre psychedelický rock a kraut-rock v rámci tzv. kontrakultúry. Téma je reflektovaná z viacerých interdisciplinárnych, kulturologických a filozoficko-estetických hľadísk – skúma vzájomné vzťahy a prieniky hudby, životného štýlu s filozofiou, resp. svetonázorom a politickými východiskami kontrakultúry daného obdobia. Odborná reflexia témy sa pohybuje od uchopenia kontrakultúrnych fenoménov vo všeobecnosti (kompletné zmapovanie kontrakultúrnej scény v rokoch 1967-1973 vo svete) až po jej konkrétne prejavy v tzv. kraut-rockovej subkultúre vo vtedajšej Nemeckej spolkovej republike.

PERNÝ, L. Hudobná kontrakultúra na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve I. [V... by L. P. on Scribd

PERNÝ, L.: Doslov a edičné poznámky. In: BACON, F.: Nová Atlantída. Bratislava: Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov. 2018. ISBN: 9788082020437

Utopický román Francisa Bacona Nová Atlantída bol pravdepodobne napísaný roku 1623, ale publikovaný až v roku 1627, rok po autorovej smrti jeho kaplánom, priateľom a literárnym exekútorom Dr. Williamom Rawleym. V predhovore toto dielo Rawley charakterizuje ako „myšlienku, ktorú môj pán napísal preto, aby v nej predstavil vzor a opis ,akadémieʽ založenej k vytváraniu veľkých a obdivuhodných diel slúžiacich ľuďom k šťastiu a nazvanej Šalamúnov dom či Spoločenstvo diela šiestich dní.“ Dej je zasadený do prítomnosti (teda Baconovej prítomnosti), ale popiera Platónove vnímanie Atlantídy a zahŕňa zásadné klasické, biblické a kresťanské prvky, ktoré sa nájdu v Baconovej predstave utopickej spoločnosti žijúcej v mieri, priateľstve a dobročinnosti na ostrove nazvanom Bensalem (Syn Pokoja). Tam ľudia majú „svetlo“, poriadok a spoločnosť mysliteľov zoskupených v „akadémii“, ktorá je „zasvätená štúdiu prác a stvorení Božích“ a „nájdeniu pravej povahy všetkých vecí, aby sa poznávaním stvoreného diela vzdávala väčšia sláva Bohu a človeku, aby z jeho plodov plynul väčší úžitok“. V podstate román hovorí o type morálnej, slušnej a priateľskej utopickej spoločnosti, ktorej vládne demokraticky volený parlament s panovníkom, v ktorej existuje organizovaná vedecká spoločnosť, známa ako Šalamúnov dom. Ten vedie Prozreteľnosť a zaoberá sa skúmaním záhad medzi nebom a zemou a dobročinných využití. Román polo-alegorickým spôsobom prezentuje Baconovu víziu toho, ako si myslel, alebo skôr veril, že môžu fungovať myšlienky jeho Veľkého Obrodenia. Toto zhrnul v slovách Otca Šalamúnovho domu, „zmyslom našej inštitúcie je poznávať príčiny a skryté pohyby vecí, a rozširovať hranice ľudského panstva na všetky mysliteľné veci“. Bacon v Novej Atlantíde zobrazuje vedecký základ vytvorený podobným spôsobom ako ideálny „baconovský“ zákonný systém, na ktorý dohliada súd, v ktorom „by boli krok za krokom odhalené nepísané zákony prírody a spoločnosti vedcami, ktorí by boli vzdelaní ako právnici, aby sa vyhli predsudkom, ovplyvňovaniu, dogme, ideológii a moci“. Čo Nová Atlantída zdôrazňuje najviac zo všetkého, je fakt, že pre rozvoj vedy, ktorá je založená na láske a súcite, oslobodení od nenásytnosti a prekonaní sebeckosti, je absolútnou podstatou morálny základ a dobročinný zámer Baconovho Veľkého Obrodenia.

PERNÝ, L.: Doslov a edičné poznámky. In: CAMPANELLA, F.: Slnečný štát. Bratislava: Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov. 2020. ISBN: 9788082021243

Giovanni Domenico Tommaso Campanella (1568 - 1639) bol taliansky filozof, dominikánsky mních a teológ, astrológ, básnik a autor utopického diela Slnečný štát (lat. Civitas Solis, 1602). V slovenčine vychádza preložené z latinčiny ako kompletné dielo po prvý raz. Forma je podobne ako u Thomasa Mora (Utópia, 1516) založená na rozhovore, tu medzi admirálom z Janova a Veľmajstrom rádu hospitalitov. Autor opisuje formu vlády založenú na asketizme, zdravom životnom štýle a astrológii. Dielo má svoje pokrokové pasáže (spoločenské vlastníctvo, právo a povinnosť práce, neexistencia vykorisťovania, spoločná práca, prístupná zdravotná starostlivosť a kreatívne vzdelávanie), ale aj kontroverzné časti (zrušenie monogamnej rodiny, podmienenosť života astrológiou, vojenské rovnostárstvo a prísna reglementácia). Campanella v diele zdôraznil dôležitosť poznania prírody a kozmických súvislostí pre pochopenie skutočnej podstaty javov a vecí. V súčasnosti sa Campanella považuje za predchodcu exegetiky reformovaného katolicizmu 20. storočia. Dosiaľ ho mnohí zaraďujú medzi najväčších synov Talianska, akými boli napr. G. Bruno, G. Galilei, Dante...

 

 


PERNÝ, L. Básne I.
objednať zdarma pdf
Básne a eseje
PERNÝ, L. Prekliate básne (pripravovaná oficiálne nevydaná kniha) [Poézia]

Perný, L.: Prekliate básne. 2017 by L. P. on Scribd

  Vedecká publikačná činnosť, štúdie, recenzie, kritiky, interpretácie, reporty

2021

PERNÝ, L.: Pluralita slovenskej kultúry a umenia ako vyšší cieľ pre kultúrnu stavbu národa. In: Literárny týždenník, 17 – 18/2021. ISSN 0862-5999, s. 5
PERNÝ, L., JESENSKÝ, M.: Spisovateľ Miloš Jesenský o inšpiračných zdrojoch spomínania... Fascinujúci svet záhad a možno aj zázrakov. In: Slovenské národné noviny, roč. 36, č. 10/2021, s. 14
PERNÝ, L.: Buberov komunitaristický manifest (Martin Buber: Cesty do Utópie). In: Literárny týždenník, 15 – 16/2021, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L., MICHELKO, R.: Hovoríme s ROMANOM MICHELKOM, spisovateľom, politológom a historikom. In: Literárny týždenník, 15 – 16/2021, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Cesty do utópie. In: Slovenské národné noviny, roč. 36, č. 9/2021, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Farkašovej utopistka G. a jej utópia poriadku a rovnováhy alebo Poriadoka stíšenie civilizácie ako cesta k spravodlivosti (Etela Farkašová: Záchrana sveta podľa G., 2. vyd.). In: Literárny týždenník, 12 – 13/2021, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Svet zrejme treba nanovo usporiadať (Etela Farkašová: Záchrana sveta podľa G., 2. vyd.). In: Slovenské národné noviny, roč. 36, 8/2021, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Marxizmus, neo-marxizmus, post-marxizmus? In: !Argument, 2021
PERNÝ, L.: Nadčasové dielo o vízii šťastnejšieho sveta. Prečo je stále dôležité čítať Utópiu THOMASA MORA? In: Literárny týždenník, 11 – 12/2021, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: The Roots of Slovak Utopianism and Utopian Concepts of 1848. In: FILOSOFIJA. SOCIOLOGIJA, vol. 32, no. 1, Lietuvos mokslų akademija, 2021. ISSN 2424-4546, s. 32–41
PERNÝ, L.: DAV (The Crowd) – Slovak left-wing avant-garde group of interwar period. In: Academia Letters, March 2021, Article 396, 2021
PERNÝ, L.: Slovenské provokácie (Dalimír Hajko: Slovenské provokácie). In: Slovenské pohľady, 1/2021, ISSN 1335-7786.
PERNÝ, L.: Svätý Pavol ako agitátor v boji o uznanie kresťanstva. In: !Argument, 2021
PERNÝ, L.: Dystopická fikcia či vizionárska metafora hypermodernej reality? In: Literárny týždenník, 9 – 10/2021, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Nadčasové rozhovory s významnými osobnosťami. Dvojrecenzia na knihy rozhovorov vedených Pavlom Dinkom (Schweickart, Albert, Bělohradský, Keller, Hauser, Colotka, Blaha, Offe, Švihlíková, Hrubec, Michelko a celý rad ďalších osobností v dvoch unikátnych knihách). In: Literárny týždenník, 3 – 4/2021, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Huxleyho Prekrásny nový svet, dystopická fikcia alebo vizionárska metafora hypermodernej reality? Po knižnej podobe aj filmový seriál. In: Literárny týždenník, 1 – 2/2021, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: 150 rokov od Parížskej komúny. In: DAV DVA, 2021
PERNÝ, L.: Lino Ventura v Melvillovom temnom spracovaní francúzskeho protifašistického odboja. In: DAV DVA, 2021
PERNÝ, L, HRUBEC, M.: Som skromný, nechcem nič viac než len revolúciu (rozhovor s Marekom Hrubcom). In: DAV DVA, 2021
PERNÝ, L., MOLNÁROVÁ, M.: Filozofia je hĺbka duše. In: Slovenské národné noviny, roč. 36, 3/2021, ISSN 0862-8823.

2020

PERNÝ, L.: Kresťanské hodnoty v sociálnych utópiách (Christian Values in Social Utopias). In: Acta PATRISTICA, vol. 11, no. 23, Prešovská univerzita v Prešove. Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2020, ISSN 1338-3299.
PERNÝ, L.: Sociálno-filozofická koncepcia Thomasa Mora so zameraním na ideu sociálnej spravodlivosti a sociálnych práv (Social and philosophical conception of Thomas More with a focus on the idea of social justice and social rights). In: G. Mikulášová (ed.): 15. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA. Zborník príspevkov. Prešov: FF PU, 2020, ISBN 978-80-555-2487-0, s. 110–124.
PERNÝ, L.: Svet v bode obratu (The World at the Turning Point) (Peter Dinuš a kol.: Svet v bode obratu). In: Philosophica Critica, vol. 6, no. 2, 2020, ISSN 1339-8970, s. 95–96
PERNÝ, L.: Od Revoltujúceho Sizyfa k Esejám o kríze (Roman Michelko: Revoltujúci Sizyfos, Eseje o kríze). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 51 – 52/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Uvažovanie nad zmyslom dejín... (Rudolf Dupkala: Úvod do filozofie dejín). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 46/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Vedci o protirečivosti vývoja civilizácie (Peter Dinuš a kol.: Svet v bode obratu). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 36/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Aktuálne odkazy a reakcie pred ďalšou krízou (Marián Klenko: Politika bez moci). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 34/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: „Slovenský Widmer“ Milan Zelinka alebo Ako písať eseje atraktívne. (Milan Zelinka: Na okraj kultúry, na okraj života). In: Literárny týždenník, 41 – 42/2020, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Kus práce pre slovenské literárne a kultúrne dejiny. (Dalimír Hajko: Noc hľadania, dni radosti: Nad dolnozemskou literatúrou). In: Literárny týždenník, 37 – 38/2020, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Amerika 19. storočia očami Poliaka (Poľský spisovateľ Henryk Sienkiewicz a jeho Listy z Ameriky). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 44 – 45/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Cez prizmu umenia a filozofie (Pavol Dinka: Stretnutia s krutým partnerom). In: Literárny týždenník, 35 – 36/2020, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Pútavo o zložitých témach (Milan Zelinka: Na okraj kultúry, na okraj života). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 42/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Prostriedky a ciele mediálnej manipulácie (Pavol Dinka: Stretnutia s krutým partnerom). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 41/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Dickensova cesta po Amerike prvej polovice 19. storočia (Charles Dickens: Americké poznámky). In: Literárny týždenník, 35 – 36/2020, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Významný poľský spisovateľ v Amerike alebo reportáž prekypujúca pestrou obrazotvornosťou (Henryk Sienkiewicz: Listy z Ameriky). In: Literárny týždenník, 33 – 34/2020, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Eseje o živote a spoločnosti s ironickým úsmevom (Urs Widmer: Peniaze, práca, strach a šťastie). In: Literárny týždenník, 31 – 32/2020, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Kniha plná nadhľadu a bodrého vtipu (Urs Widmer: Peniaze, práca, strach a šťastie). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 38/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Davisti a záchrana národného smerovania. Advokáti národnej myšlienky v ľavicovom prostredí. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 36/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Huxleyho dystopické dielo o (možnej) budúcnosti. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 31/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Štúrovci a Hegel (Rudolf Dupkala: Štúrovci a Hegel). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 27/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Pandémia a choroba systému. In: Slovenské národné noviny,roč. 35, 23/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Umenie žiť podľa Vladislava Suváka. Otvorená kniha o hľadaní zmyslu života a filozofie v dielach mysliteľov antiky. In: Literárny týždenník, 25 – 26/2020, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Hudba so skrytým posolstvom. Literárne kvality Jima Morrisona na pozadí kultúrno-politických zmien konca šesťdesiatych rokov alebo Filozofická meditácia nad literárnym a spoločenským odkazom hudby The Doors. In: Literárny týždenník, 23 – 24/2020, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: El hoyo ako metafora nášho sveta. Film o spoločnosti, v ktorej žijeme. In: Literárny týždenník, 21 – 22/2020. ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Slovenskí spisovatelia optikou filozofie existencializmu: Analytická kniha DALIMÍRA HAJKA o slovenskej literatúre. In: Literárny týždenník, 17 – 18/2020. ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Atraktívny mysteriózny film. Námety zo života a tvorby Gogoľa... In: Literárny týždenník, 15 – 16/2020, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Pribudla publikácia od Dalimíra Hajka o slovenských národných buditeľoch In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 19/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Ondrej Caban sa pričinil o mravné i materiálne pozdvihnutie slovenského ľudu. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 19/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Stavbami menil vzhľad Slovenska. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 20/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Štúr, Dostojevskij a Švantner na vlnách internetu... Divadlo ponúklo inscenácie online. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 17/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Samuel Jurkovič, slovenský národný buditeľ a zakladateľ družstevníctva. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Niekoľko viet o demokracii od Jeana-Jacquesa Rousseaua. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Eseje Miloša Jesenského ako galéria myšlienok slávnych humanistov. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Teórie spravodlivosti s Budom Spencerom a Terrencom Hillom. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Villaggiova kritika systému cez oslobodzujúci humor. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Internacionalizmus a vlastenectvo kedysi a dnes. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Prvý slovenský hypermoderný román od Petra Kubicu, ktorý zostal nepochopený. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Pred päťdesiatimi rokmi bola vydaná záhadná platňa symfonického rocku od anglickej skupiny Pink Floyd. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: 15 vízií utopistov, ktoré sa historicky zrealizovali alebo čakajú na plnú realizáciu. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Márquezova cesta do krajín východného bloku. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Babylon Berlín, avantgardný nemecký neo-noir seriál z medzivojnového obdobia. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Denis Černišov, DJ Soulviet (TenDJiz) zmixoval funk zo sovietskych filmov 70. rokov s americkým rapom. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Odojevskij: 4338. Autor, ktorý v 19. storočí predpovedal internet. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Commonist a kybernetický komunizmus open sources, vízia budúcnosti. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Muž z prvého storočia, sci-fi utopická komédia, ktorá je aj o nás. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Temná poetika psychologických filmov československej novej vlny. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Predslov. In: Kompletné dielo publicistiky Laca Novomeského v siedmich zväzkoch. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Budovy, ktoré poznáte. Vladimír Dedeček, architekt neskorej moderny, ktorý vstúpil do našich životov. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Literárny a filozofický svet Dalimíra Hajka. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Turgenevov Rudin, ruská klasika o človeku, ktorý hľadá zmysluplnosť života. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Predslov. In: Laco Novomeský, kompletné umelecké a publicistické dielo z edície Zlatý fond. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Štúrovci a davisti. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L., HAUSER, M.: Utópia ako filozofický argument (rozhovor s Michaleom Hauserom). In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L., KELLER, J.: Pre pracujúcich zostáva stále menej príjmov z vyrobeného bohatstva (rozhovor s Jánom Kellerom). In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L., KUBICA, P.: Väčšina ľudí si už ani nekladie otázky o podstate bytia či existencie, tvárime sa, akoby sme tu boli navždy (rozhovor so spisovateľom Petrom Kubicom). In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Predslov. In: Vladimír Mináč, Dana Podracká: Paradiso, rozhovory o filozofii, kultúre, umení. In: DAV DVA, 2020

PERNÝ, L., ŽÍLÍKOVÁ-MANDÁKOVÁ, M., ŽILÍK, R.: Živé slovo odhaľuje genóm predkov. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 51 – 52/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., LUBYOVÁ, M.: Úcta k tradíciám nie je odmietanie modernosti. In: Slovenské národné noviny,
roč. 35, 50/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., MATUŠKOVÁ, I.: 
Nadčasové myšlienky štúrovcov možno použiť dnes. In: Slovenské národné noviny,roč. 35, 49/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., JUHÁSZOVÁ, S.: Ak človek miluje umenie, musí tvoriť, lebo inak nedokáže žiť. Farbami v obrazoch vyžaruje životný optimizmus. In: 
Slovenské národné noviny, roč. 35, 42/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., RYNÍKOVA, R.: 
Herectvo je poslanie šíriť umenie, radosť, smiech, ale aj slzy. In: Slovenské národné noviny,
roč. 35, 38/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., DUPKALA, R.: 
Nedokončené je horšie ako nezačaté. In: Slovenské národné noviny, roč. 35,34/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., TURISOVÁ, G.: 
Nemôžeme čerpať len z anglofónnej kultúry. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 34/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., PEŠÁKOVÁ, M.: 
Nevzdávajte sa na ceste za vlastným príbehom. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 31/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., HUSÁR, J.: 
Biblia je najsociálnejší dokument, aký ľudstvo má. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 27/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., ŽAKOVÁ, L.: Z ťažôb sa treba aj vyspievať. In: 
Slovenské národné noviny, roč. 35, 25/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., PREKOPOVÁ, K.: Hľadanie slov na otváranie nebies. In: 
Slovenské národné noviny, roč. 35, 22/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., GESCHWANDTNEROVÁ, A.: 
Láska je súčasťou všetkého krásna v živote. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 18/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., BÁLINTOVÁ, M.: Tradície predkov treba zachovať. In: 
Slovenské národné noviny, roč. 35, 13/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., SIPKO, J.: 
Žičlivé ľudské vzťahy sú najväčšia hodnota života. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 11/2020, ISSN 0862-8823.

ALBERT, M., PERNÝ, L.: Komunitárny filozof Lukáš Perný v rozhovore s Michalom Albertom: TRHOVO PODMIENENÁ SPOLOČNOSŤ JE ABSURDNÁ. In: KĽÚČ OD..., 2020
BLAHA, Ľ., PERNÝ, L.: Svet po koronavíruse už nebude taký istý, socializmus a deglobalizácia opäť v hre. In: DAV DVA, 2020

2019

PERNÝ, L.: Reflexia súčasnej masovej kultúry ​u Frederica Jamesona a Gilesa Lipovetskeho (Reflection of Contemporary Mass Culture in Fredric Jameson and Gilles Lipovetsky). In: Philosophica Critica, vol. 5, no. 1, 2019, ISSN 1339-8970, s. 29–45.
PERNÝ, L.: Utópie a utopizmus – univerzálny produkt ľudského myslenia, kultúrno-umelecký text alebo plán na spoločenskú reformu? (Utopia and Utopianism – A Universal Product of Thinking, A Cultural-artistic Text or a Plan for Social Reform?) In: M. Ološtiak – O. Marchevský (eds.): 14. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA. Zborník príspevkov. Prešov: FF PU, 2019, ISBN 978-80-555-2236-4, s. 33–47.
PERNÝ, L.: Thomas More – vizionár utópie. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L.: Tommaso Campanella a utópia v znamení Slnka. In: DAV DVA, V., roč. 4, zima 2018/2019
PERNÝ, L.: Gabriel Bonnot de Mably, prirodzeno-právny filozof osvietenstva, ktorý bol vyškrtnutý z dejín filozofie. DAV DVA, 2019
PERNÝ, L.: Étienne-Gabriel Morelly, komunitárny filozof, ktorý možno (ne)existoval. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L.: Babeuf zvaný Gracchus, organizátor sprisahania rovných. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L.: Triumvirát utopického socializmu: Charles Fourier, Saint-Simon, Robert Owen. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L.: Christianopolis Jána Valentína Andreæ. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L.: Princípy radikálnej demokracie podľa Harringtonovej Republiky Oceány. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L.: Evanjelium podľa Wilhelma Weitlinga, buriča, proroka a vizionára vedecky riadenej spoločnosti. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L.: Vizionár sociálneho štátu, humanista Bernard Bolzano. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L.: Étienne Cabet a Robert de Lamennais, utopickí socialisti 19. storočia. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L.: Potravinová sebestačnosť kedysi, a dnes. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L.: Sociálny odkaz ľudovýchovného pracovníka, učiteľa a kňaza Ondreja Cabana. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L.: Definícia slniečkara (fejtón). In: Literárny týždenník, 21 – 22/2019. ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Utópia 2148, svet po dystopii 2048 (sci-fi povídka). In: DAV DVA, IV. číslo, roč. 3., 2019
PERNÝ, L.: VIII. adventný koncert Prešovskej univerzity odhalil nové talenty východného Slovenska. In: SNN, 2019
PERNÝ, L.: Posilnenie práva na bývanie v Portugalsku. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L., SIPKO, J.: Ľudská družnosť ako najdôležitejšia pozemská hodnota. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L., HAUSER, M.: Mysli v tisícročiach, jednaj práve teraz! (rozhovor s Michaelom Hauserom). In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L., DOUBEK, M.: Farmaceutický biznis treba korigovať (rozhovor s lekárom Michaelom Doubekom). In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L., De BRAVO, C.: Bilingual interview with Chilean philosopher Cristian De Bravo Delorme: Ancient dialogue as philosophical therapy. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L., MACHÁČEK, M.: Rozhovor s historikom Michalom Macháčkom, autorom biografickej knihy Gustáv Husák. In: DAV DVA, 2019

2018

PERNÝ, L.: Sociálny odkaz Kristovho učenia a biblické citáty vo vybraných sociálnych utópiách. In: “BIBLIA A WSPÓŁCZESNOŚĆ”, 2018, s. 214 - 235
PERNÝ, L.: (De)tabooing of death in hypermodern times death in the media and advertising as a form of profit. In: V. Gluchman, M. Palenčár (eds.): Etické myslenie v minulosti a súčasnosti (ETPP 2018/19) Človek a smrť. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2018
PERNÝ, L.: Vízia Marinaleda - zhmotnená socialistická utópia, dedina bojujúca proti neoliberálnej globalizácii. In: SOK - Sdružení pro levicovu teorii, DAV DVA, 2018
PERNÝ, L.: Bytová otázka a právo na bývanie kedysi, a dnes. In: SOK - Sdružení pro levicovu teorii a DAV DVA, IV. roč. 3., 2018
PERNÝ, L.: Veľký Gatsby ako memento mori. In: DAV DVA, 2018
PERNÝ, L.: Fukuyamov obrat. In: DAV DVA, 2018
PERNÝ, L.: 1968: Zrod novej ľavice a pokus o reformu socializmu. In: DAV DVA, 2018
PERNÝ, L.: Interpretačne sondy do socio-kultúrnych kontextov šesťdesiatych rokov 20. storočia vo filme The Doors. In: DAV DVA, 2018
PERNÝ, L.: Mesto rozkvitlo umením (Akademický Prešov 52). In: Prešovská Univerzita, DAV DVA, 2018
PERNÝ, L.: Utópia, ktorá existuje - energeticky sebestačná obec Kněžice.In: DAV DVA, 2018
MICHELKO, R., PERNÝ, L.:
Kaviarenská optika samozvaných elitárov. In: SNN 21, 2018
PERNÝ, L., KUŽEL, P.: Rozhovor s českým filozofom a predsedom SOK (Sdružení pro levicovou teorii), Petrom Kuželom. In: DAV DVA, 2017
PERNÝ, L., MIKULENKOVÁ, A.: Lokálna ekonomika ako alternatíva globálnemu kapitalizmu (rozhovor s aktivistkou Aničkou Mikulenkovou zo z. s. Ceres). In: DAV DVA, 2017
PERNÝ, L., VOKOUN, T.: Regionálna synergia a lokálna ekonomika (rozhovor s Tomášom Vokounom z projektu Ceres). In: DAV DVA, 2017
PERNÝ, L., MAREK, P.: Fotograf Peter Marek: Spoločnosť za svoju nekultúrnosť ponesie dôsledky. V SNG si pripomíname aj Novomeského. In: DAV DVA, 2017
PERNÝ, L.: Kritika kritiky Blahovej knihy Antiglobalista. In: Nové Slovo, 10/2018
PERNÝ, L.: Smrť ako celebrita. In: Z&V 2/2018
PERNÝ, L.: Právo na bývanie kedysi a dnes. In: Z&V 3/2018
PERNÝ, L.:
Svet sa rúti do horúceho pekla… 
PERNÝ, L.: 1968: Zrod novej ľavice a pokus o reformu socializmu. In: Z&V 8/2018
PERNÝ, L.: Ideologizácia detstva - Vychovávame bezcitných sociopatov? In: Z&V 9/2018
PERNÝ, L.: Potravinová a ekonomická sebestačnosť za socializmu. In: Z&V 10/2018
PERNÝ, L.: Komunitarizmus ako alternatíva. In: Z&V, 11/2018
PERNÝ, L.: Kritika konzumu - Lipovetsky a Jameson. In: Z&V, 12/2018
DAV DVA 4-1/2018

2017

PERNÝ, L.: Davantagarda. In: DAV DVA, 3/2017
PERNÝ, L.: Prešovské Evanjelické kolégium v divadelnej inscenáciiIn: Nové Slovo, 2017. ISSN 1336-2984
PERNÝ, L.: Esej o šťastí. In: Nové Slovo, 2017. ISSN 1336-2984
PERNÝ, L.: Lukáš Luk: Zlodeji medu
In: Nové Slovo, 2017. ISSN 1336-2984
PERNÝ, L., SŤAHEL, R.: Žijeme vo svete, ktorý čelí doteraz nepoznaným rizikám (rozhovor s filozofom Richardom Sťahelom). In: DAV DVA, 2017
PERNÝ, L., BLAHA, Ľ.: Historický DAV mám v hlbokej úcte (rozhovor s politikom, politológom a filozofom Ľubošom Blahom). In: DAV DVA, 2017
PERNY, L., MANDA, V.: Prednáša o Marxovi aj Hayekovi (rozhovor s filozofom Vladimírom Mandom). In: DAV DVA, 2017
PERNÝ, L., HOHOŠ, L.: O budúcnosti planéty a vízii nekapitalistickej spoločnosti (rozhovor s filozofom a futurológom L. Hohošom). In: DAV DVA, 2017
MICHELKO, R., PERNÝ, L.: Verejnoprávne médium bez hanby posluhuje zjavne sociopatom. In: SNN, 2017
KOPILEC, M., PERNÝ, L.: Zomrel J. Fresco – aký odkaz nám zanechal? (+ Rozhovor s Marekom Kopilcom). In: DAV DVA, 2017
LUZAR, L., PERNÝ, L.: Lidé si zaslouží lepší svět a my víme jak by mohl vypadat (rozhovor s českým politikom Leom Luzarom). In: DAV DVA, 2017
DONOVAL, I., PERNÝ, L.: Nahráva a navštevuje opustené a strašidelné miesta. Jeho videá sledujú tisíce ľudí. In: DAV DVA, 2017
PERNÝ, L.: Inšpirácie utopistov v dystopickej spoločnosti. In: ZEM&VEK REVUE 2017. Bratislava: Sofian, 2018. ISBN 978-80-971584-6-0
PERNÝ, L.: Socializmus a proslovanská politika. In: Z&V 6/2017
PERNÝ, L.: Paradoxný vzťah slovenskej pravice k roku 1968 a fakty, ktoré sa inde nedočítate.
PERNÝ, L.: Mladý človek odkazuje mladým.
PERNÝ, L.: Petícia proti stránke barbarstva a dekadencie – signatári pribúdajú.
PERNÝ, L.: VIDEO: V Srbsku protestovali za práva pracujúcich.
PERNÝ, L.: Seriál prehľad slovenského družstevníctva I-IV. In: DAV DVA, 2017
PERNÝ, L.: Ako sa mali Slováci v roku 1975? In: DAV DVA, 2/2017
DAV DVA 1/2017
DAV DVA 2/2017
DAV DVA 3/2017
ALMANACH DAV DVA 2016-2017

2016

PERNÝ, L.: Naplnenie proroctiev alebo iba príliš pesimistický scenár? (Huntingtonov Stret civilizácií) In: Nové Slovo, 2016. ISSN 1336-2984
PERNÝ, L.: Globalizácia a chudoba. In: Nové Slovo, 2016. ISSN 1336-2984
PERNÝ, L., RIABOV, A.: Rus žijúci na Slovensku, aj o Putinovom Rusku (rozhovor s Alexandrom Riabovom). In: DAV DVA, 2016
PERNÝ, L., DANĚK, T.: Kulturológ Tomáš Daněk: „Socializmus príde so zmenou hodnôt na duchovné.“. In: DAV DVA, 2016
PERNÝ, L., ALBERT, V.: Konštruktér Viktor Albert: „V ideálnom komunizme by mali mať ľudia morálku.“ In: DAV DVA, 2016
PERNÝ, L.: Duchovný komunizmus. In: DAV DVA, 2017
PERNÝ, L.:
Huntington - Stret civilizácií. In: Z&V, 1/2016)
PERNÝ, L.: Exekúcie - nástroj hromadného ničenia. In: Z&V, 1/2016
PERNÝ, L.: Kultúrne udalosti z regiónov. In: Z&V 1/2016
PERNÝ, L.:  Stretnutie s bylinkárom. In: Z&V 2/2016
PERNÝ, L.: Učitelia zneužití na politické hry. In: Z&V, 3/2016
PERNÝ, L.: Nekalý boj s "konšpiračnou" konkurenciou. In: Z&V, 6/2016
PERNÝ, L.: Svetoví lídri s krvavými rukami. In: Z&V, 9/2016
PERNÝ, L., BLAHA, Ľ., BENKA, M.: Rozhovor s Ľubošom Blahom. In: Z&V, 10/2016
PERNÝ, L., MICHELKO, R.: Roman Michelko: „Už dávno nežijeme v demokracii. Žijeme v postdemokratickej ére.“. In: DAV DVA, 2016
PERNÝ, L.: ROZHOVORY: Stanislav Pirošík: “Socializmus nie je možnosť voľby, ale nevyhnutnosť!”; Karol Ondriaš: „Žijeme v štádiu kapitalistického kanibalizmu.“; Peter Černák (Vzdor): „Nie sme na prahu vojny, sme vo vojne.“; Karol Krpala: „Každý režim má ‘povolený’ rámec kritiky“; Údržbár Peter Plančík: „Naučme sa byť ľuďmi, ktorým zaleží na druhých.“; Organizátor Gorila protestov Martin Perduk: „Od začiatku sa na nás nalepil tretí sektor.“; Najmladší aktívny komunista Alex Velitš: „Stále existuje nádej na záchranu ľudstva.“; Aleš Hubert (KSČM): „Kapitalismus do 21. století nepatří.“; Konštruktér Viktor Albert: „V ideálnom komunizme by mali mať ľudia morálku.“; Kulturológ Tomáš Daněk: „Socializmus príde so zmenou hodnôt na duchovné.“; Karol Fajnor – človek, ktorý aktívne bojoval proti privatizácii a bombardovaniu Juhoslávie; Bývalý príslušník kontrarozviedky: Tzv. „nežná revolúcia“ bola desaťročia pripravovaná; Strojár Vladimír Gejdoš volá po zjednotení ľavice; Pavel Josífek: „Myšlenky komunismu musí být lidem očerňovány, jinak by se jim přece ten systém kapitalismu zhroutil, lidi by ho nechtěli.“; Robotník Branislav Jurný: „Berte svoj osud do vlastných rúk.“; Zelený socialista Martin Zeleňák: Založil malé družstvo a bojuje proti ťažbe ropy.; Matej V.: „U liberálov prestalo fungovať rozlišovanie dobra a zla.“; Česká socialistická scéna má novú tvár – pomaľovaný Vinnetou zastupuje pracujúcu triedu. In: DAV DVA
DAV DVA 0/2016

2015

PERNÝ, L.: Prečo práve Novomeský? (Z vystúpenia na vyhodnotení XXIX. ročníka Literárnej Senice Ladislava Novomeského) In: Nové Slovo, 2015 ISSN 1337-8163
PERNÝ, L.: O družstvách sa opäť začína hovoriť. In: Nové Slovo, 2015 ISSN 1337-8163

PERNÝ, L.: O družstvách sa opäť začína hovoriť In: Blog Pravda, 2015 ISSN 1335-4051
PERNÝ, L.: Determinanty, vznik a dôsledky subkultúry mods. In: Blog Pravda, 2015 ISSN 1335-4051
PERNÝ, L.: Revolúcia sa blíži! Budúcnosť progresívna alebo reakčná? In: Nové Slovo, 2015. ISSN 1336-2984 Online
PERNÝ, L.: Samota v tieni supermarketov: život v hypermodernej dobe podľa Lipovetského In: Blog Pravda, 2015 ISSN 1335-4051
PERNÝ, L.:
Nielen koncert, ale magický rituál Kobaïanov. Report o Magme v Prahe. [Report]. In: Pravda, 2015 ISSN 1335-4051
PERNÝ, L.:
Magma a duchom vesmíru inšpirovaný Vander zavítajú do Prahy. [Hudobný portrét]. In: Pravda, 2015 ISSN 1335-4051
PERNÝ, L.:
Hľadanie definície Československého psychedelického filmu/Úvod do psychedélie v (česko)slovenskom filme. [dejiny filmu] In: Blog Pravda,. 2015  ISSN 1335-4051
PERNÝ, L.: Požitavskou železnicou pomedzi cintoríny – poézia, mytológie aj bieda Požitavia + Dokumentárny film Vlakom do Radošiny + Banská Bystrica cez víkend ožila! Ohňová šou, operné árie alebo zaujímavé prednášky [interdisciplinárne kultúra regiónov + sociológia + dejiny železníc + sociológia + kultúrna antropológia + etnológia + história] In: Blog Pravda, 2015 ISSN 1335-4051
PERNÝ, L.: Šamanizmus ako magický rituál ku dosiahnutiu tranzu prostredníctvom hudobnej tvorby so zameraním na bicie nástroje. [kultúrna antropológia]. In: blog Pravda, 2015  ISSN 1335-4051
PERNÝ, L.: Stále aktuálny vizionár Antonio Gramsci. In: Studia Politica Slovaca. Ročník VIII. 1/2015. Bratislava: Ústav politických vied SAV, 2015 ISSN 1337-8163 /
Nové Slovo/Blog Pravda
PERNÝ, L.: Občianske združenie Bratislava inak! predstavilo víziu mesta 21. storočia. In: Aktuálne.sk, online, 5/2015
PERNÝ, L.: Do Prahy zavíta Magma a Christian Vander inšpirovaný duchom vesmíru. In: Hudba.sk, 2015.
PERNÝ, L.: Avantgardný skladateľ Robert Wyatt oslavuje sedemdesiatku. In: Aktuality.sk, online, 2015
PERNY, L.: Oddelilo sa zrno od pliev? (Radikálna frakcia strany SYRIZA vytvorila stranu Ľudová jednota. In: Nové Slovo, online, 08/2015
PERNÝ, L.: Michael Moore natočil film o agresívnej politike USA. In: Nové Slovo,
online, 08/2015
PERNÝ, L.: Revolúcia sa blíži! Budúcnosť progresívna alebo reakčná? In: Nové Slovo, 7/2015

PERNÝ, L.: Aj Grécky príklad ukázal, že revolúcia je nevyhnutná. In: Z&V, 09/2015
PERNÝ, L.:
Hudba ako rituálna očista (pozvánka na koncert Magma). In: Z&V, 09/2015
PERNÝ, L.:
Obrazy apokalypsy v umení a filozofii. In: Z&V, 10/2015
PERNÝ, L.:
Príroda stotožnená s nadpozemskou ženou - dielo slovenského naturizmu v SND" (divadelné inscenovanie Švantnerovej Nevesty hôl, recenzia). In: Z&V 10/2015
PERNÝ, L.:
Socialistická kultúra vs. kapitalistická kultúra na Slovensku. In: Z&V 11/2015
PERNÝ, L.: Nedocenené umenie zdola a Dostojevský. In: Z&V 11/2015
PERNÝ, L.: Nesmrteľnosť ako alegória bezcitného človeka dnešnej doby - recenzia Vec Makropolus v SND. In: Z&V 12/2015
PERNÝ, L.: Kaviarenskí intelektuáli na sociálnych sieťach. In: Z&V 12/2015

PERNÝ, L.:
Ako mienkotvorne média manipulovali v súvislosti s americkým konvojom, Praha, Brno a Bratislava koordinovane organizujú Československé národné povstanie, V čom to žijeme? Je to ešte stále kapitalizmus, Fárby: Nová vojna by znamenala koniec ľudstva; Kniha Staněka a Ivanovej nastavuje zrkadlo dnešnej spoločnosti. In: Z&V
PERNÝ, L.: Stretli sa Robespiere, Popper, Feuerbach a Bach alebo koho spája dátum 28. júl; Internetová hegemónia, trolleri a svet etickej relativizácie; Kubánci dnes oslavujú veľký deň; Slováci vypískali americký konvoj; Odporcovia NATO pokračujú v protestoch za mier a dosiahli prvé úspechy, 9. október – narodenie hrdinu robotníckej triedy Johna Lennona a poprava revolucionára Che Guevarru. In: Hlavné správy

2014

PERNÝ, L.: Modernista, ktorý chcel zmeniť slovenské myslenie (ku 110. výročiu narodenia Laca Novomeského). In: Nové Slovo, 2014 ISSN 1336-2984 Dostupné online.
PERNÝ, L.: Príbehy fiktívnej považskej dedinky popretkávané elegantnými filozofickými úvahami anonymného autora Lukáša Luka. In: Nové Slovo, 2014 ISSN 1336-2984
PERNÝ, L.: Umenia a kultúra. In: Nacoumenie.sk 
Dostupné online.  
PERNÝ, L.: V útrobách temnoty prvého albumu The Doors z roku 1967. In: MusicPress, 2014.
PERNÝ, L.: Úloha kulturológie začiatkom 21. storočia alebo kultúra v neoliberálnej postspoločnosti. In: Nové Slovo, 2014 ISSN 1336-2984 
Dostupné online.  
PERNÝ, L.: Reflexia masovej kultúry u T. W. Adorna v komparácii s Gassetovou teóriou davov. In: Nové Slovo, 2013. ISSN 1336-2984
Dostupné online.
PERNÝ, L.: V útrobách temnoty prvého albumu The Doors z roku 1967 [Hudební recenze]. In: Musicpress.sk; Rock+; osobní blog. 2014.
PERNÝ, L.: Výtvarné umenie undergroundu v 60. rokoch: Psychedelic art, liquid light show, pop-art. In: Posterus. Roč.7, č. 1. Bratislava. 2014, ISSN 1338-0087
Dostupné online.

2013

PERNÝ, L.: Parazit vie preraziť alebo Schillerova hra o sliziactve a chameleónstve  [Divadelná recenzia]. In: Nové Slovo, 2013, ISSN 1338-0087  Dostupné online.
PERNÝ, L.: DVD Musicantica Slovaca: "Duch stredoveku"  [Hudobná recenzia]. In: Konštantínove listy. Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda. Filozofická fakulta. Univerzita Konštantína Filozofa. Nitra, 2013. ISSN 1337-8740
PERNÝ, L.
: Interpretácia divadelnej inscenácie “Vládca Oidipus” v Martine. In: Posterus. Ročník 6, číslo 4. Bratislava, 2013. ISSN 1338-0087  Dostupné online.
PERNÝ, L.: Plešatá speváčka sa češe stále rovnako [Divadelná recenzia]. In: Nové Slovo, 2013.
ISSN 1336-2984 Dostupné online
PERNÝ, L.: Schopenhauer - kat spisovateľov [Rozbor filozofického diela]. In: Nové Slovo, 2013. ISSN 1336-2984
Dostupné online
PERNÝ, L.:
Pozvanie do divadla: Siroty [Divadelná recenzia]. In: Nové Slovo, 2013 ISSN 1336-2984 Dostupné online
PERNÝ, L.:
Interpretačne sondy do socio-kultúrnych kontextov 1960s vo filme The Doors. In: Posterus. Roč. 6, č.2. Bratislava, 2013. ISSN 1338-0087 Dostupné online.
PERNÝ, L.:
Rondely – praveká architektúra plná otáznikov.  In: Posterus. Ročník 6, číslo 2. Bratislava, 2013. ISSN 1338-0087 Dostupné online (Ocenené 1. miestom ŠVOUČ)
PERNÝ, L.
: Nekrológ Rayovi Manzarekovi. In: MusicPress, 2013

2012

PERNÝ, L.: Biblia Francúzskej revolúcie a priamej demokracie [Rozbor filozofického diela]. In: Nové Slovo, 2012. ISSN 1336-2984 Dostupné online
PERNÝ, L.: Interpretácia básne “Zbúrený jób” od Vojtecha Mihálika. Vydané na osobnom blogu
, 2012. Dostupné online
PERNÝ, L.: Orange Alabaster Mushroom uviazli medzi vesmírom a časom. In: Rock+ 6/2012) Dostupné online (verzia pre blog);
PERNÝ, L.: Beat generation alebo bítnici niesú bigbíťáci, aj keď k nim mali neskôr veľmi blízko
[Úvaha]. Vydané na osobnom blogu. In: Pravda, 2010

2011, 2010, 2009...

PERNÝ, L.: Samota, strach, beznádej a temnota “Starých divných kusov” od Kvety Nikotínu (2010); When You’re Strange : Nový film o legendárnych The Doors (2011), Najpozoruhodnejší sci-fi objav sedemdesiatych rokov : zeuhl skupina Magma...  (2010); Kvety Nikotínu (SK) odohrali v Nitre kvalitný a atmosferický koncert  [Hudobný report a interview] (2009); The Doors - 1969 - zatracovaný aj milovaný album The Soft Parade (2009); Aký bol “Víkend legiend” bigbítu (druhá časť) (2009); Aký bol “Víkend legiend” bigbítu (prvá časť) (2009); Extense alebo nitriansky stoner rock (2009); Trafika -  nová nádej slov. alternatívy (2009); "The Best of (česko)slovenský bigbít" - 4. (2009); "The Best of (česko)slovenský bigbít" - 3. (2009); "The Best of (česko)slovenský bigbít" - 2. (2009); Nitra – koncert s názvom “S rockom okolo sveta” (2009); Collegium Musicum v Divadle Andreja Bagara v Nitre (2009); Jaro Filip – Ten čo hrával s Dežom (2009); The Doors – Strange Days alebo podivné dni Jima Morrisona... (2009). In: Musicone.sk

PERNÝ, L.: Hudobný objav : Kvety Nikotínu - Hnusné básne; Zomrel basgitarista Hugh Hopper zo Soft Machine; "The Best of slovenský bigbít" alebo niečo...; Ranné psychedelické albumy skupiny Soft Machine; The Stooges a ich rovnomenný debut ; Komjatický bigbít alebo ...; Rockument roku 2008 - Shine A Light! ;Od progresívneho rocku do hard rocku...;Alternatívna scéna a výber kapiel 2008...; Jiři Schelinger - hlas , ktorý zmenil tvár českého rocku; The Stranglers a ich new wave klasika La Folie (1981);Dva albumy The Doors po odchode Jima Morrisona; The Beatles - legenda žijúca navekyl;Collegium Musicum - Konvergencie špeciálna edícia; Zona A - Nikto nevie jak to dopadne-(2000); Film Slávnosti sněženek - je to vôbec komédia? ; Blues od pána Procházku nezmapovateľný hudobník; Výber Doors Platinum Collection ...nenájdete tu hity; Ako sa baroko dostalo do hitparád; Led Zeppelin - hudba nádeje; V objatí temnoty Joy Division; Pocta Jarovi Filipovi - Jaro a jeho pesnicky ožívajú; The Beatles - Magical Mystery Tour (1967) ; Across The Universe - Skladby The Beatles ožívajú ;Emo vs. rocky šesťdesiate, sedemdesiate a osemdesiate; Zatiaľ dve najlepšie časti seriálu Slovenský bigbít; Hudobné objavy pre jeseň; The Yardbirds - Kapela s tromi geniálnymi gitaristami ; Hudobný objav : Atmosferický debut Collegium Musicum (1970); Ranní Rolling Stones alebo hudba o živote, ktorý žijete; Informácia o ovzduší alebo Ten čo hrával s dežom; Návrat k The Beatles alebo znova White Album; Pink Floyďácka psychedelická dychovka alebo Atom h..; Posledná radovka Žena z L.A. od The Doors (1971) ; Ďalšia 40 ročnica - Cream - Disraeli Gears; Neznáma hudba s názvom The Stranglers?; Cez Okno upršaného septembra Jarom Filipom; Kula Shaker - Strangefolk; The Doors - Waiting For The Sun; The Doors - Live In Boston 1970; Pink Floyd - The Wall; The Doors - 1967 - The Doors (debut Doors v krátkej minirecenzi); Bolo nás jedenásť... ako som sa dostal k Jarovi Filipovi; Ako sa The Doors spájali s mojim životom. In: BLOG.SME.sk

Pauzák -  časopis SPŠS, Nitra, ktorého som bol šéfredaktorom a dizajnérom na  stavebnej priemyslovke.
V časopise Rock a pop, jar 2009, príspevok o skupine The Doors.

Progboard
bolo prvé miesto pre moje recenzie.
Rockweb je sesterská stránka Progboardu, ktorej správcom je Jaromír Merhanut. Jaromí je šéfredaktorom časopisu Rock+, do ktorého prispievam svojimi recenziami a vychádza v elektronickej pdf verzii.  

  Konferenčné výstupy

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA, KATEDRA KULTUROLÓGIE, FF UKF NITRA (Téma: Rondely - praveká architektúra plná otáznikov; ocenené 1. miestom), 2013
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA, KATEDRA KULTUROLÓGIE, FF UKF NITRA (Téma: Úloha kulturológie na začiatku 21. storočia...), 2014
CELOSLOVENSKÁ ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA NA FF UKF NITRA (Téma: Úloha kulturológie na začiatku 21. storočia...), 2014
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA, UNIVERZITA KOMENSKÉHO (Negatívne kódovanie podľa Stuarta Halla vo filmovej popkultúre (so zameraním na filmy Slavoja Žižeka, Kandidát, Head a Watchmen), 2015
CERES: GLOBÁLNE PROBLÉMY, LOKÁLNE RIEŠENIA, MAHENOVA KNIŽNICA (Družstevníctvo), BRNO, 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA, INŠTITÚT FILOZOFIE, PREŠOVSKÁ UNIVERZITA (Utópie a utopizmus – univerzálny produkt ľudského myslenia, kultúrno-umelecký text alebo plán na spoločenskú reformu?), 2018
DAV DVA: DAVISTI A DNEŠOK, SZPB, BRATISLAVA (Davisti a dnešok - stručné dejiny DAVu), 2018
ČLOVEK A SMRŤ/MAN AND DEATH,
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA ((De)tabuizácia smrti v hypermoderných časoch - smrť v médiách a reklame ako prostriedok zisku), 2018

 © Lucas Perny, 2011-2021