LUCAS PERNY's BIBLIOGRAPHY        
ART . POETRY . CULTURE . SCIENCE . PHILOSOPHY                
CULTURE CRITIC . MUSIC . MOVIES . THEATRE . LITERATURE           
ESSAYS & PHILOSOPHY ARTICLES . HISTORY OF PHILOSOPHY                                                                         

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ LUKÁŠA PERNÉHO 
UMENIE . POÉZIA . KULTÚRA . VEDA . FILOZOFIA
KULTÚRNA CRITIKA . HUDOBNÁ . KRITIKA . DIVADELNÁ . LITERÁRNA KRITIKA
ESEJE & FILOZOFICKÉ ČLÁNKY . DEJINY FILOZOFIE

              
                    

 

 

 

 

Knihy


 
PERNÝ, L.: UTOPISTI. VIZIONÁRI SVETA BUDÚCNOSTI. Dejiny utópií a utopizmu [Monografia]. Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej. 1. vyd. 2020. ISBN 978-80-8128-257-7

Šťastný svet harmónie bez nespravodlivosti, nerovnosti, vojen a utrpenia... svet, kde by nikto netrpel materiálnou núdzou a zároveň mal ideálne podmienky pre šťastný život... o takomto svete snívali v dejinách osobnosti, ktoré v nadväznosti na Utópiu Thomasa Mora nazývame utopisti. Prehľadná a ilustrovaná monografia Dr. Lukáša Perného, za ktorú získal v roku 2021 Prémiu Ceny Alexandra Matušku a nomináciu Kniha Pravdy rok 2020, sprevádza čitateľa dejinami utópií, utopizmu a predstavuje jednotlivých utopistov ako Thomas More, Campanella, Saint-Simon, Fourier, Cabet či Robert Owen. Autor nezabudol ani na vízie spravodlivého sveta v slovanskom a konkrétne slovenskom prostredí. Uvádza tiež konkrétne príklady pokusov zriadiť ideálnu obec ako napríklad dodnes fungujúcu obec Marinaleda či rôzne kresťanské komunity. Kniha je tak encyklopédiou, ako vedeckou monografiou a čiastočne dielom esejistickým. Záver knihy tvorí filozofické zamyslenie na tému, čo utopisti predpovedali a v čom sa zase mýlili a napokon aj otázku, či môžeme súčasný svet považovať za ideálny alebo spravodlivý a či voči súčasnému zriadeniu existujú spravodlivejšie alternatívy. Kniha získala celý rad pozitívnych recenzií a dostala sa aj do osnov vysokoškolských katedier. Je inšpiráciou tak pre vedcov, študentov, ako aj pre bežných čitateľov.

V rámci prezentácie knihy vyšli nasledujúce rozhovory:

  • Lukáš Perný v rozhovore pre Hlavné správy o svojej novej knihe: „Chcem inšpirovať ľudí k tvorbe, k zamysleniu sa nad spoločnosťou a zmyslom našich životov“
  • Utopisti, vizionári sveta budúcnosti v relácii RELAX pre TV Ružinov
  • Séria rozhovorov pre ihodnoty.sk

Informáciu o vydaní knihy a recenzie vydali/pripravujú nasledujúce média:

Lukáš Perný: Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Dejiny utópií a utopizmu (2020) by Pre budúce generácie on Scribd

PERNÝ, L.: Clementis & Mináč. Vlastenci a le b o buržoázni nacionalisti. Martin : Matica slovenská. 1. vyd. 2023. ISBN: 978-80-8128-297-3

300 stranová kniha – ktorú držíte v rukách – obsahuje unikátne a originálne výpovede, spomienky, citáty, štúdie, eseje a komentáre významných osobností spoločenského života (ako sú akademici prof. D. Hajko, prof. M. Muránsky, prof. J. Lysý, prof. J. Leikert, prof. S. Krno, Dr. P. Kerecman, doc. E. Chmelár, doc. L. Hohoš, doc. J. Lomenčík, doc. P. Parenička, spisovatelia, publicisti a redaktori D. Kerný, Š. Haviar, P. Holka, G. Rothmayerová, S. Krno, P. Dinka, R. Michelko, P. Weiss a mnohí ďalší), ako aj raritné a nikdy nezverejnené fotografie z archívov potomkov, priateľov a rodiny dvoch významných osobností slovenskej kultúry, politiky, literatúry, esejistiky a umenia VLADIMÍRA CLEMENTISA a VLADIMÍRA MINÁČA — osobností, ktoré prešli životným peklom, pretože sa obetovali pre ideu spravodlivejšej spoločnosti. Obe osobnosti spájajú okrúhle výročia narodenia, silné národné a sociálne cítenie, brilantná esejistika, inšpirácia štúrovcami, spoločný rodný kraj a napokon aj duch kontinuity národného a sociálneho uvedomenia Slovákov, ktoré preniesli
a aktualizovali z 19. do 20. storočia. Kniha je výsledkom zhromaždeného materiálu z viacerých vedecko-odborných a spoločenských podujatí, ako aj dodatočne (a špeciálne pre túto knihu) napísaných textov. Bohatú obrazovú prílohu doplnil Dr. L. Skrak (originálne kresby a maľby špeciálne pre publikáciu vytvorili M. Kvašňovská a T. Klimek), pričom archívne fotografie dodali aj I. Horváth najml., Dr. V. Mináč ml., Š. Haviar a M. Krno. Zostavovateľmi publikácie sú predseda Matice slovenskej, spisovateľ, právnik, esejista a popularizátor (ne)známych osobností Slovenska Dr. Marián Gešper a pracovník Slovenského literárneho ústavu Matice slovenskej, predseda Spoločnosti Ladislava Novomeského, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov, hudobník, kulturológ a spisovateľ Dr. Lukáš Perný.
 


 

 

PERNÝ, L.: Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie. Liberalizmus. Komunitarizmus. Neomarxizmus. [Monografia]. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity. 1. vyd. 2018. ISBN: 978-80-555-2045-2

Úlohou knihy Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie je kriticky zmapovať, zosumarizovať a komparovať pomerne rozsiahlu škálu súčasných predstaviteľov anglo-americkej sociálnej filozofie. Hlavným cieľom práce nie je hĺbková analýza autorov, ale vecne, jasne a správne vystihnúť na pomerne obmedzenom priestore podstatu postojov, názorov, ako aj vzájomnú podmienenosť konceptov sledovaných autorov tak, aby daná práca mohla slúžiť nielen edukačným cieľom, ale aj ako podnet pre ďalšie možné analýzy, interpretácie a štúdie. Nakoľko v mnohých prípadoch ide o žijúcich autorov, kniha zostáva stále otvorená pre možné modifikácie ich názorov a postojov. Ako už názov napovedá, vybraní autori sú predstaviteľmi anglo-amerického diskurzu, ktorí významne ovplyvnili sociálno-politické myslenie 20. a 21. storočia. Práca je členená do troch samostatných kapitol. Úvod tvorí krátky exkurz do dejín sociálnej filozofie a jej členeniu. Vybrané boli tie smery, ktoré zodpovedajú svojím zameraním povahe sociálnej filozofie najmä tým, že venujú podstatnú pozornosť rôznym aspektom sociálneho života človeka, akými sú napríklad otázka spravodlivosti v jej rôznych aspektoch, problému rovnosti, slobode, odcudzeniu, spoločným etickým hodnotám, normám a pod. Vybraní autori pristupujú k daným témam z rôznych metodologických pozícií, a preto aj vidia vyššie nastolené problémy inou optikou. Analýza sociálne orientovaných konceptov bude okrem diferencií medzi jednotlivými autormi čiastočne skúmať a porovnávať ich názory s filozofmi, ktorí tvoria líniu filozofického myslenia, orientovanú predovšetkým na obhajobu slobodného trhu, a z toho plynúci postoj k sociálnym otázkam ako nutným dôsledkom realizácie slobodného trhu. Uvedenú líniu by bolo možné v danej súvislosti označiť za antisociálnu, reprezentovanú napríklad Hayekom alebo Nozickom. To, čo sa napríklad z pohľadu Rawlsa javí ako spravodlivosť, sa z pohľadu Nozicka javí ako nespravodlivosť, a z pohľadu Hayeka ako „fatamorgána – mirage“. Práca vychádza predovšetkým z analýzy pôvodných teoretických prác skúmaných autorov, ako aj zo sekundárnych teoretických zdrojov, predovšetkým z prác Ľuboša Blahu, Mareka Hrubca, Emila Višňovského, Ivana Buraja, Františka Novosáda, Ladislava Hohoša, a Ľubomíra Belása. Prvá časť, s názvom revízia liberalizmu, analyzuje predovšetkým deweyovskú142 líniu egalitárnych alebo sociálnych liberálov (Berlin, Rawls, Dworkin, Sen, Ackerman), ktorí revíziou liberalizmu otvorili dvere novému smeru, ktorý je analyzovaný v druhej kapitole – komunitarizmu (Taylor, MacIntyre, Sandel, Walzer), a ktorý vyvrcholil kritikou zľava (tretia časť práce), teda autormi inšpirovanými Marxom; neoutopistami a kritickou teóriou (Roemer, Peffer, C. A. Cohen, Wallerstein, Jameson a ďalší). Záver práce patrí štatistikám súčasného sveta a otázke, prečo sa v dnešnej dobe zaoberať sociálnou filozofiou.

Lukáš Perný: Vybrané kapito... by L. P. on Scribd

 


 

PERNÝ, L. Kultúrna revolúcia Laca Novomeského. Ladislav Novomeský o kultúre umení a politike. [Monografia]. Bratislava : Spoločnosť Ladislava Novomeského. 1. vyd. 2017. ISBN: 978-80-972558-0-0

Monografia s názvom Kultúrna revolúcia Laca Novomeského s podtitulom Ladislav Novomeský o kultúre, umení a politike skúma dielo slovenského básnika, politika, novinára, kritika, komunistického intelektuála, spoluzakladateľa skupiny DAV a povereníka pre školstvo a osvetu (1945-1950) Ladislava Novomeského. Cieľom práce bolo ucelene opísať Novomeského koncept spoločenského rozmeru kultúry, vzdelávania, vedy, náboženstva a umenia v socializme a zachytiť ako sa vyvíjali a formovali jeho postoje ku kultúre. A to z rôznych hľadísk – filozofického, politického i estetického. Iným delením je hľadanie súvislostí v štyroch dimenziách - internacionálnom, slovanskom, československom a národnom - slovenskom. Integrálnym doplnkom je prehľad jeho postojov a interpretácie historických a súdobých osobností svetovej i domácej kultúry. V textoch sa premieta aj historický kontext Novomeského pôsobenia od 20. do 70. rokov 20. storočia a celá kapitola venovaná praktickému pôsobeniu v úlohe povereníka (1945-1950).

Lukáš Perný: Kultúrna revol... by L. P. on Scribd

on Scribd


objednať knihu,

požičať v knižnici,

recenzie: 1,2,3 linky: 1, 2)

PERNÝ, L. Hudobná kontrakultúra na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve I. [Vedecká monografia]. Nitra : Katedra kulturológie, Filozofická Fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 1. vyd. 2014. 84 s. ISBN: 978-80-558-0677-8

Debutová monografia analyzuje problematiku významu progresívnej hudobnej kultúry a kontrakultúrnych hnutí na prelome 60. a 70. rokov, 20. storočia. Analyzuje filozofické a politické prúdy v kontrakultúrnych hnutiach a v umení so zameraním na hudobné žánre psychedelický rock a kraut-rock v rámci tzv. kontrakultúry. Téma je reflektovaná z viacerých interdisciplinárnych, kulturologických a filozoficko-estetických hľadísk – skúma vzájomné vzťahy a prieniky hudby, životného štýlu s filozofiou, resp. svetonázorom a politickými východiskami kontrakultúry daného obdobia. Odborná reflexia témy sa pohybuje od uchopenia kontrakultúrnych fenoménov vo všeobecnosti (kompletné zmapovanie kontrakultúrnej scény v rokoch 1967-1973 vo svete) až po jej konkrétne prejavy v tzv. kraut-rockovej subkultúre vo vtedajšej Nemeckej spolkovej republike.

PERNÝ, L. Hudobná kontrakultúra na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve I. [V... by L. P. on Scribd

Spolupráca

Predslov. In: SIRŮČEK, P. (2022): Utopický vizionář B. Bolzano. 2. doplněné vydání (První elektronické vydání, resp. druhé rozšířené a doplněné vydání). Praha, Institut české levice, 2022

V októbri 2021 je to 240 rokov od narodenia jedného z najvýznamnejších českých utopistov a humanistov, ktorého meno je neprávom opomínané, hoci by malo byť umiestňované hneď vedľa takých osobností ako Komenský, Masaryk, Jesenius či Hus. Keď som sa v rámci stáže na Vysokej škole ekonomickej v Prahe prechádzal popod domom Bernarda Bolzana uvedomil som si, aké je kruté, že tento vizionár stojí na okraji záujmu. V obrovskom dave turistov by sa našiel len málokto, kto by túto osobnosť poznal čo i len z počutia. Aj preto mám radosť z toho, že vychádza monografia, ktorá dáva Bolzanovi a jeho dielu zaslúženú poctu. Český ekonóm Pavel Sirůček predkladá pre české (a pre jazykovú príbuznosť azda aj slovenské) akademické prostredie unikátnu monografiu venovanú sociálno-filozofickému, politologickému a ekonomickému rozmeru diela česko-nemecko-talianskeho mysliteľa a predovšetkým najvýznamnejšieho českého utopistu, profesora Bernarda Bolzana (1781 – 1848), ktorý je však vo filozofickom prostredí známy skôr ako matematik a logik. Na Bolzanovi by som rád vyzdvihol hneď v úvode dve významné súvislosti – je to jednak fakt, že tento vizionár pôsobil na našom území a jednak by som chcel vyzdvihnúť nadčasovosť jeho diela O najlepšom štáte. Ako som už zosumarizoval v knihe Utopisti, Bolzano v podstate naprojektoval racionálne zriadený sociálny štát v globálnom rozmere. Bolzanov najlepší štát projektuje progresívne zdanenie, regulovanú ekonomiku, čiastočné kolektívne vlastníctvo, družstevné princípy či voľný prístup k zdravotníctvu, bývaniu a vzdelaniu. Nastolenie takého štátu je možné iba prostredníctvom výchovy, čím sa dostáva na podobnú platformu ako Robert Owen či Ján Amos Komenský. Mimochodom, treba dodať, že Bolzano mal určite znalosti aj o ostatných utopistoch, nakoľko bol ctiteľom Étienna Cabeta, ktorý vo svojej Ceste do Ikárie zosumarizoval zrejme prvé známe dejiny sociálneho utopizmu, v ktorých nevynecháva také mená ako More, Campanella, Morelly, Mably, Babeuf, Saint-Simon, Fourier či Owen.

Pozri na Google knihy

PERNÝ, L., DUPKALA, R.: Štúrovci a Hegel. K problematike slovenského hegelianizmu a anti-hegelianizmu [Monografia]. 3. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, 2021. ISBN: 978-80-5552-717-8

Leitmotívom predkladanej vedeckej monografie je filozofické myslenie štúrovcov, ktoré sa dlhodobo zaraďuje medzi aktuálne (a zároveň kontroverzné) témy historicko-filozofického aj literárno-historického výskumu na Slovensku. Aktuálnosť (a zároveň kontroverznosť) tejto témy vyvolávajú aj v súčasnosti najmä protichodné hodnotenia reflexií Hegelovej filozofie v tvorbe Ľ. Štúra, J. M. Hurbana, A. Sládkoviča, M. M. Hodžu, S. B. Hroboňa, P. K. Hostinského a J. Kráľa, ktoré sa premietajú aj do hodnotenia celej (dobovej) slovenskej filozofie.

Autori sa usilujú prekonať tradičný, tzv. „vplyvologický“ prístup uplatňovaný pri skúmaní danej problematiky. Ambivalentné reflexie Hegelovej filozofie v tvorbe štúrovcov interpretujú prostredníctvom kategórii: „variantné“ a „invariantné“ a za prínos svojho výskumu považujú aj to, že vzťah štúrovcov k Hegelovi – nezávisle na tom, či sa jednotliví štúrovci profilovali v smere pragmatického alebo mesianistického vyústenia slovenského literárneho romantizmu – exemplifikujú skôr z hľadiska „synchrónie“ než „diachrónie“. Tento prístup im umožňuje predstaviť „filozofiu štúrovcov“ nielen novým spôsobom, ale tiež v novom „svetle poznania".

Pozri na Google knihy

PERNÝ, L.: Doslov. In: MORE, Thomas: Utópia. Bratislava : Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov. 2017. ISBN: 978-80-8061-966-4

Utópia je útla, ale mimoriadne významná kniha, ktorá by nemala chýbať v knižnici každého človeka, ktorý sa zaoberá otázkami sociálnej spravodlivosti a túži po poznaní. Nie je náhoda, že patrí k vôbec najpredávanejším titulom vydavateľstva a že je o ňu stále záujem, čoho dôkazom je aj jej druhé vydanie. Vďaka spisovateľovi, filozofovi, právnikovi, lordovi kancelárovi a napokon aj svätcovi Thomasovi Morovi (* 7. február 1478 Londýn – † 6. júl 1535 Londýn) sa slovo utópia dostalo do slovníkov všetkých civilizovaných národov a tak ako kniha je spojené s protichodnosťou.

Thomas More alebo Morus do slova utópia zakódoval kontradiktórny paradox, ktorý spôsobil aj jeho dvojakú interpretáciu. Skrýva dva významy spôsobené homofonickou výslovnosťou v angličtine a podnadpisom De optimo rei publicæ deque nova insula (Dve knihy o najlepšom stave štátu a novom ostrove). Vychádza z gréckeho základu ου τόπος, čo sa číta buď ako oú (nie) a topos (miesto, spolu ne-miesto), alebo eu (dobré, blažené) a topos (blažené miesto). Ide teda o etymologickú hru slov ού-τόπος (nikde) a εύ-τόπος (dobré miesto + podnadpis „o najlepšom stave štátu“), z ktorých vychádzajú časté slovníkové definície ako opis niečoho ideálneho alebo
priamo ideál spoločenského usporiadania na mieste (alebo v čase), ktoré však zároveň neexistuje alebo nepoznáme miesto, kde je tento ideál umiestnený (akoby bol kdesi za horizontom nášho poznania a možností). K synonymám utópie sú cez Google, ktorý uvádza 362 000 000 výsledkov, asociované slová: ideálne miesto, nebo, raj, rajská záhrada či Eden, nirvána, blaho a pod. Slová, ktoré evokujú v rovnakej miere zasnené a ideálne miesto (dobré miesto) a v rovnakej miere jeho nereálnosť a zasnenosť (ne-miesto) alebo vzdialenosť (kdesi). Cambridge Dictionary definuje utópiu ako projekciu dokonalej spoločnosti, v ktorej ľudia dobre spolupracujú
a sú šťastní, a Oxford Dictionary ju definuje ako imaginárne miesto alebo stav vecí, kde je všetko dokonalé. Utópia teda má pozitívny význam ako normatívnyspoločenský ideál dokonalej kvality, ideál ku ktorému možno postupovať, no zároveň je nedosiahnuteľný, vzdialený a zasnený.

PERNÝ, L.: Doslov a edičné poznámky. In: CAMPANELLA, F.: Slnečný štát. Bratislava : Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov. 2020. ISBN: 978-80-8202-124-3

Giovanni Domenico Tommaso Campanella (1568 - 1639) bol taliansky filozof, dominikánsky mních a teológ, astrológ, básnik a autor utopického diela Slnečný štát (lat. Civitas Solis, 1602). V slovenčine vychádza preložené z latinčiny ako kompletné dielo po prvý raz. Forma je podobne ako u Thomasa Mora (Utópia, 1516) založená na rozhovore, tu medzi admirálom z Janova a Veľmajstrom rádu hospitalitov.

Autor opisuje formu vlády založenú na asketizme, zdravom životnom štýle a astrológii. Dielo má svoje pokrokové pasáže (spoločenské vlastníctvo, právo a povinnosť práce, neexistencia vykorisťovania, spoločná práca, prístupná zdravotná starostlivosť a kreatívne vzdelávanie), ale aj kontroverzné časti (zrušenie monogamnej rodiny, podmienenosť života astrológiou, vojenské rovnostárstvo a prísna reglementácia).

Campanella v diele zdôraznil dôležitosť poznania prírody a kozmických súvislostí pre pochopenie skutočnej podstaty javov a vecí. V súčasnosti sa Campanella považuje za predchodcu exegetiky reformovaného katolicizmu 20. storočia. Dosiaľ ho mnohí zaraďujú medzi najväčších synov Talianska, akými boli napr. G. Bruno, G. Galilei, Dante...

 

PERNÝ, L.: Doslov a edičné poznámky. In: BACON, F.: Nová Atlantída. Bratislava : Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov. 2018. ISBN: 978-80-82-02-043-7

Utopický román Francisa Bacona Nová Atlantída bol pravdepodobne napísaný roku 1623, ale publikovaný až v roku 1627, rok po autorovej smrti jeho kaplánom, priateľom a literárnym exekútorom Dr. Williamom Rawleym. V predhovore toto dielo Rawley charakterizuje ako „myšlienku, ktorú môj pán napísal preto, aby v nej predstavil vzor a opis ,akadémieʽ založenej k vytváraniu veľkých a obdivuhodných diel slúžiacich ľuďom k šťastiu a nazvanej Šalamúnov dom či Spoločenstvo diela šiestich dní.“ Dej je zasadený do prítomnosti (teda Baconovej prítomnosti), ale popiera Platónove vnímanie Atlantídy a zahŕňa zásadné klasické, biblické a kresťanské prvky, ktoré sa nájdu v Baconovej predstave utopickej spoločnosti žijúcej v mieri, priateľstve a dobročinnosti na ostrove nazvanom Bensalem (Syn Pokoja). Tam ľudia majú „svetlo“, poriadok a spoločnosť mysliteľov zoskupených v „akadémii“, ktorá je „zasvätená štúdiu prác a stvorení Božích“ a „nájdeniu pravej povahy všetkých vecí, aby sa poznávaním stvoreného diela vzdávala väčšia sláva Bohu a človeku, aby z jeho plodov plynul väčší úžitok“.

V podstate román hovorí o type morálnej, slušnej a priateľskej utopickej spoločnosti, ktorej vládne demokraticky volený parlament s panovníkom, v ktorej existuje organizovaná vedecká spoločnosť, známa ako Šalamúnov dom. Ten vedie Prozreteľnosť a zaoberá sa skúmaním záhad medzi nebom a zemou a dobročinných využití. Román polo-alegorickým spôsobom prezentuje Baconovu víziu toho, ako si myslel, alebo skôr veril, že môžu fungovať myšlienky jeho Veľkého Obrodenia. Toto zhrnul v slovách Otca Šalamúnovho domu, „zmyslom našej inštitúcie je poznávať príčiny a skryté pohyby vecí, a rozširovať hranice ľudského panstva na všetky mysliteľné veci“. Bacon v Novej Atlantíde zobrazuje vedecký základ vytvorený podobným spôsobom ako ideálny „baconovský“ zákonný systém, na ktorý dohliada súd, v ktorom „by boli krok za krokom odhalené nepísané zákony prírody a spoločnosti vedcami, ktorí by boli vzdelaní ako právnici, aby sa vyhli predsudkom, ovplyvňovaniu, dogme, ideológii a moci“. Čo Nová Atlantída zdôrazňuje najviac zo všetkého, je fakt, že pre rozvoj vedy, ktorá je založená na láske a súcite, oslobodení od nenásytnosti a prekonaní sebeckosti, je absolútnou podstatou morálny základ a dobročinný zámer Baconovho Veľkého Obrodenia.

 

Esejistika, beletria, poézie

PERNÝ, L. Parfém

„Parfém obsahuje rad žánrovo hybridných textov, ktoré oscilujú medzi esejou, krátkou prózou a niektorými novinárskymi žánrami (fejtón, besednica, causerie, stĺpček, črta, entrefilet), pričom za žánrovú dominantu, ktorá by asi tak najviac vystihovala podstatu Perného textov, možno považovať krátku esej, nie bez literárno-umeleckých ašpirácií komentujúcu a glosujúcu viac alebo menej konkrétne problémy nášho každodenného života, spravidla s väčším alebo menším presahom do všeobecnejších záverov a s využitím prozaických prvkov. Texty pútavým, čítavým spôsobom približujú vážne i vtipné postrehy týkajúce sa problémov, ktoré autora zaujali v rámci reflektovania početných problémov z oblasti kultúry, umenia a filozofie, pričom azda najvýraznejšie rezonuje oblasť etiky. Miestami by sa dalo hovoriť aj o publicistike emocionálneho typu, ktorá v tomto smere otvára nové autorské možnosti. A tie sa Lukáš Perný usiluje adekvátnym spôsobom využiť. Prejavilo sa to osobitne výrazne pri uvažovaní o existenciálnych stavoch a hodnotách (láska, šťastie, úsmev, bolesť, nuda) a pojmoch (spravodlivosť, tvorivosť). Výsledný tvar textu presviedča o autorovom úprimnom úsilí prehovoriť k širokému spektru čitateľov. Kniha je pestrou skladačkou tém, názorov, postojov a vyjadrení. Jej hodnota spočíva v osobnostnom prístupe, ktorý sa zakladá na dobrom vzdelanostnom zázemí autora a jeho výpoveď je artikulovaná kultivovanou formou."
– Dalimír Hajko

„Solídna filozofická erudícia sa prejavuje aj v posudzovanej zbierke esejí, fejtónov, článkov s názvom Parfém, v ktorej autor tematizuje otázky medziľudských vzťahov, šťastia, lásky, smútku, melanchólie, bolesti, ale aj nádeje, zmyslu ľudskej existencie, či už na úrovni indivídua alebo spoločnosti. Autor sa inšpiruje domácimi aj zahraničnými filozofmi, spisovateľmi, osobnosťami zo sveta hudby, filmu, kultúry v širšom zmysle slova, reaguje na ich myšlienky, resp. ich originálne rozvíja v rámci vlastného textu. Napriek istej myšlienkovej hĺbke a zreteľne sformulovanej alebo aspoň naznačenej pointe s etickým posolstvom texty nepôsobia didaktizujúco, a už vôbec nie moralizujúco, naopak, z niektorých zaznieva úsmevný, až ľahký humorný tón. Jednoznačné žánrové zaradenie textov by bolo problematické, niektoré majú bližšie k poviedkam, iné k esejam alebo glosám či fejtónom, v každom prípade o textoch zbierky platí, že prinášajú zamyslenia o rôznych okamihoch, situáciách, aspektoch ľudského života, o problémoch našej súčasnosti, ale aj o otázkach nadčasových, a zároveň podnecujú k ďalšiemu uvažovaniu o nich. Hoci ide o prvý pokus L. Perného z mimovedeckej oblasti, autor v esejistických a iných textoch prezentuje vyhranený pohľad na človeka i svet, ako aj svojský rozprávačský štýl. Myšlienkový potenciál a kultivovaná, pútavá forma predkladanej zbierky dávajú predpoklad, že knižka vzbudí čitateľský záujem a osobne som presvedčená, že obohatí tematické spektrum i výrazový register súčasnej slovenskej literatúry.“
– Etela Farkašová

(pripravované, rukopis vznikol s podporou Literárneho fondu; ak chcete finančne podporiť tlač, píšte na lucasperny @ gmail.com).

 

WINKLER, T. (autor), PARENIČKA, P. (predslov), PERNÝ, L. (doslov): Čas pred nesmrteľnosťou. Banská Bystrica : Signis, 2022

Sú knihy, ktoré aj vo fanatickom kozmopolitovi dokážu prebudiť národné cítenie. Knihy, ktoré sú písané nielen s vysokou erudovanosťou, ale aj citom a čitateľskou atraktivitou. Darujte túto knihu človeku, ktorý pohŕda všetkým národným a je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že po jej prečítaní prehodnotí svoje názory. Čo sa Winklerovi v tejto knihe podarilo, a to chcem zdôrazniť, že podobne ako Vladimír Mináč, oživil sochy velikánov a urobil z nich reálnych ľudí, ktorí okrem dejín museli riešiť aj svoje osobné problémy vzťahové, zdravotné či existenčné. A tak čitateľ získava autentické svedectvo o tom, kým boli, o tom, že boli nielen osobnosťami z veľkých pamätníkov, ale aj ľuďmi, ktorí mali svoje bežné každodenné problémy. Národní dejatelia, spisovatelia, kultúrni činitelia vo Winklerovom svete nie sú iba vzdialené tiene z minulosti, ale reálne, živé osobnosti, ktoré môžu zaujať aj dnešného mladého čitateľa. Tomáš Winkler je nielen bravúrny literárny historik (vedec), ale predovšetkým mimoriadne talentovaný slovotepec, spisovateľ alebo umelec slova, ktorý je v súčasnosti stále nedocenený. Podať informáciu atraktívne je mnohokrát ťažšou úlohou než samotná strohá veda. Winkler vytvoril dielo, ktoré je na pomedzí osvety a vedy. Jeho vedecký prínos spočíva v zhromaždení faktov, jeho umelecký prínos vo vycibrenom spisovateľskom štýle a napokon jeho osvetový prínos v tom, že približuje národných dejateľov širšiemu čitateľskému okruhu. Verím, že niekedy v budúcnosti sa o Winklerovom spisovateľskom talente bude hovoriť aj vo svete.

Objednať cez SIGNIS.sk


 
PERNÝ, L. Prekliate básne (pripravovaná oficiálne nevydaná kniha) [Poézia]

Perný, L.: Prekliate básne. 2017 by L. P. on Scribd

 

Vedecká publikačná činnosť, štúdie, rozhovory, recenzie, kritiky, interpretácie, reporty

 

2023

PERNÝ, L.: Davisti a Matica. In: Slovenské pohľady 7-8
PERNÝ, L.: K ROKU ODKAZU ŠTÚROVCOV pred ďalšími výročiami. In: Slovenské pohľady 5-6
PERNÝ, L.:Vladimír Clementis a slovenská literatúra. In: Literárny týždenník 3-4
PERNÝ, L.:Davistický "básnik proletárov", ktorý vniesol erotiku do slovenskej ľúbostnej poézie (120 rokov od narodenia Jána Poničana). In: Nové Slovo
PERNÝ, L.:  Davista, ktorý pomenoval mestá po národných dejateľoch (120 rokov od narodenia Daniela Okáliho). In: Nové Slovo
PERNÝ, L.:Fraňo Kráľ, prozaik drsnej sociálnej skutočnosti medzivojnového obdobia. In: Nové Slovo
PERNÝ, L.: Alexander Križka — spoluzakladateľ DAV-u, kritik cenzúry, divadelný teoretik, ktorý kliesnil cestu k modernému divadlu. In: Nové Slovo
PERNÝ, L.: Eduard Urx, 120 rokov od narodenia literárneho kritika. In: Nové Slovo
PERNÝ, L., SCHWARZ, J.: Ján Palárik (aktualizované). In: Matica.sk 
PERNÝ, L., ŽGRADA, R., DUPKALA, R.:Michal Miloslav Hodža. In: Matica.sk
PERNÝ, L.: Štefan Marko Daxner. In: Matica.sk 
PERNÝ, L.: Samuel Jurkovič. In: Matica.sk 
PERNÝ, L., DUPKALA, R.: J. M. Hurban. In: Matica.sk
PERNÝ, L., DUPKALA, R.:Jonáš Záborský. In: Matica.sk
PERNÝ, L., DUPKALA, R.:Peter Kellner-Hostinský. In: Matica.sk
PERNÝ, L.: Jaroslav REZNÍK a Gustáv MURÍN o knihách a ich vzniku (report). In:  In: Slovenské národné noviny 7/2023
PERNÝ, L.: Filmový mág nám zanechal trvalé dielo (Zomrel Felini slovenského filmu JURAJ JAKUBISKO) (nekrológ). In: Slovenské národné noviny 5/2023
PERNÝ, L.:Kulturológovia v bartislavskej Matici (report). In: Slovenské národné noviny 5/2023
PERNÝ, L.: Zdobila ho neobyčajná univerzálnosť (Peter Kellner-Hostinský - filozof, mystik, mesianista, redaktor a spisovateľ) (zle uvedený autor). In: Slovenské národné noviny 4/2023
PERNÝ, L.: Filozofické spomínanie na hýbateľov kultúry (recenzia D. Hajko: Stopy v mojej duši). In: Slovenské národné noviny 2/2023
PERNÝ, L.:O tichu pomalosti a iných hodnotách (recenzia na knihu E. Farkašovej). In: Slovenské národné noviny 1/2023
PERNÝ, L.:Cena Rudolfa Fábryho za poéziu pre mladých autorov (report). In: Orol tatranský 2/2023
PERNÝ, L.:Folklór a divadlo doviedli divákov do tranzu. In: Matica.sk
PERNÝ, L.: Poznáte GATTCH? Unikátna slovenská art-rocková skupina odohrala reunion koncert v kompletne naplnenom bratislavskom klube Jazztikot. In: blog.pravda, 2023
PERNÝ, L.: Sirény šíria kvalitnú klasickú hudbu s mimoriadnym úspechom, standing ovation v koncertnej Moyzesovej sieni. In: blog.pravda, 2023
PERNÝ, L.: Jednou vetou o každom z vyše stovky pozretých filmov (filmové a seriálové typy zo zimných tmavých dní). In: blog.pravda, 2023
PERNÝ, L.: Cenzúra či redakčná sloboda? Zasadal Výbor pre verejného Blahu (fejtón). In: blog.pravda, 2023
PERNÝ. L.:
Medailóny: Thomas More, Miroslav Válek, Ivan Horváth, Gustáv Husák, Jaroslav Hašek, Zdenek Liška, Vladimír Dedeček, Jozef Podhradský, F. M. Klácel, Alexander Matuška. In: Blog.pravda, 2023
PERNÝ, L.: Esej k
30. výročiu republiky,
PERNÝ, L.:
Nekrológ pre Juraja Jakubiska
PERNÝ, L.: Pocta Rayovi Manzarekovi

2022

PERNÝ, L.: Predslov. In: SIRUČEK, P.: Utopický vizionář B. Bolzano. 2. doplněné vydání. Praha, Institut české levice, 2022
PERNÝ, L.: Doslov. In: WINKLER, T.: Čas pred nesmrteľnosťou. Banská Bystrica : Signis, 2022
KRIŠTOFOVÁ, Ľ., SCHILLEROVÁ, HORVÁTHOVÁ, J., PERNÝ, L.: JUDr. Ivan Horváth. Senica : Záhorské osvetové stredisko v Senici, 2022. ISBN 978-80-7091-100-6.
PERNÝ, L.:  Introduction to the Aesthetic Aspects of the Slovak Left-Wing Revue DAV. GNOSI: An Interdisciplinary Journal of Human Theory and Praxis, 5(2), 183-190. Retrieved from https://www.gnosijournal.com/index.php/gnosi/article/view/198
ŽGRADA, R., PERNÝ, L.: Storočnica brilantného esejistu a zaslúžilého predsedu Matice slovenskej Vladimíra Mináča. In: Matica.sk
PERNÝ, L.: K dvestoročniciam štúrovských dejateľov a otázke existencie a neexistencie národnej kultúry zo širšieho kulturologického pohľadu. In: SLOVENSKO – NÁRODNÉ SPEKTRUM, 2/2022
PERNÝ, L.: Miesto davistickej generácie a jej nasledovníkov v slovenských dejinách. In: Nové Slovo 10/2022
PERNÝ, L.: Presvedčený vlastenec s európskym duchom. Od narodenia „buržoázneho nacionalistu“ V. CLEMENTISA uplynulo 120 rokov. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 21/2022, s. 13
PERNÝ, L.: Do slovenskej kultúrnej stavby vpísal sa zlatými literami. Dôstojná atmosféra osláv 260. výročia Antona BERNOLÁKA v Nových Zámkoch. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 21/2022, s. 14
PERNÝ, L.: Storočnica národného buditeľa 20. storoči, brilantného esejistu Vladimíra MINÁČA. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 16/2022, s. 12
PERNÝ, L.: Pred dvomi storočiami sa narodil Ján Francisci-Rimavský. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 12/2022, s. 13
PERNÝ, L.: Nad literárnou tvorbou neprávom zabudnutého IVANA HORVÁTHA – „slovenského Fitzgeralda“ In: Literárny týždenník, 23 - 24/2022, ISSN 0862-5999, s. 4.

PERNÝ, L.: O národnom umelcovi Miroslavovi Válkovi nielen ako o poetovi. In: DOTYKY 3-4/2022
PERNÝ, L.: K 95. výročiu narodenia MIROSLAVA VÁLKA. Národný umelec, básnik a minister kultúry, ktorý si zaslúži spoločenskú rehabilitáciu. In: Literárny týždenník, 29 - 30/2022, s. 14, ISSN 0862-5999
PERNÝ, L.:
Chcel dokázať, že Clementis bol nevinný (o Ivanovi Horváthovi). In: Bojovník 15-16, 2022.

PERNÝ, L.: K rôznorodým prejavom doby interregna. In: DOTYKY 1/2022
PERNÝ, L.: Štúrovský burič (k dvestoročnici Samuela Štefanoviča). In: SNN, 20/2022, s. 13
PERNÝ, L.: Poézia o melanchólii a bolestiach z lásky (M. Koštálová: Ateliér, SSS, 2021). In: OROL TATRANSKÝ, 11/2022, s. 4
PERNÝ, L.: Dvestoročné jubileá nezaslúžene zabudnutých. Do symbolického panteónu slovenskej slávy patria aj takmer neznámi štúrovci. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 18/2022, s. 11
PERNÝ, L.: Vyhĺbil základy pre modernú slovenskú drámu. Dvojsté výročie dramatika, kňaza a národného buditeľa Jána PALÁRIKA. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 11/2022, s. 13
PERNÝ, L.: Pred dvomi storočiami sa narodil Ján Francisci-Rimavský. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 12/2022, s. 13
PERNÝ, L.: Nepoznaný Štefan Marko Daxner. Tvorca zásadných dokumentov slovenskej emancipácie. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 9/2022, s. 13
PERNÝ, L.: Divoký Slovák a panslavistický vezír... Zakladateľ prvej Slovenskej národnej rady Jozef Miloslav HURBAN. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 7/2022, s. 14
PERNÝ, L.: Poznáte Jána Rotaridesa? Tento národný buditeľ, bojovník proti feudalizmu a najdlhšie väznený revolucionár sa narodil presne pred 200. rokmi. In: Veci verejné
PERNÝ, L.: Poézia o melanchólii a bolestiach z lásky (M. Koštálová: Ateliér, SSS, 2021). In: OROL TATRANSKÝ, 11/2022, s. 4
PERNÝ, L.: Kultúra v dobe prechodu, hľadanie nového smeru (úvodník). In: Orol Tatranský, 5/2022, ISSN 279-8116, s. 4
PERNÝ, L.: Úryvok z knihy Utopisti. In: Orol Tatranský, 3/2022, ISSN 279-8116, s. 4
PERNÝ, L.: 162. výročie úmrtia Ondreja Cabana. In: Komjatice.sk
PERNÝ, L.: Pred 145 rokmi odišiel Viliam Pauliny-Tóth. In: Matica.sk
PERNÝ, L.: 200. Ján Palárik – 200 rokov od narodenia, život, dielo a filozofické postoje (s J. Schwarzom). In: Matica.sk
PERNÝ, L.: 200 rokov od narodenia revolučného básnika Janka Kráľa (s P. Pareničkom). In: Matica.sk
PERNÝ, L.: Pred rokom odišiel Tomáš Winkler. In: Matica.sk
PERNÝ, L.: Štefan Marko Daxner. In: Matica.sk
PERNÝ, L.: 205. výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. In: Matica.sk
PERNÝ, L.: 200. výročie narodenia Janka Francisciho. In: Matica.sk
PERNÝ, L.: 200. výročie Jozef Karol Viktorin (v spolupráci s J. Schwarz). In: Matica.sk
PERNÝ, L.: Vzostup a pád ideológie liberalizmu (esej). In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 12/2022
PERNÝ, L.: Farizejský utopizmus (fejtón). In: Slovenské národné noviny, Slovenské národné noviny, roč. 37, 4/2022, s. 14
PERNÝ, L.: Krivošovej opus o urbanizme vidieka. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 14/2022, s. 14
PERNÝ, L.: Kniha o spisovateľovi Mňačkovi, dvoch ženách a jednej politickej kauze (Jozef Leikert MŇAČKO A IZRAEL). Literárny týždenník,roč. XXXV., 7 - 8/2022, s. 13, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: 100 rokov od narodenia hudobného génia Zdenka Lišku. In: Blog.pravda
PERNÝ, L.: Igramčan, ktorý slovom preslávil Papín (Medailón k 80. výročiu Milana Zelinku). In: Slovenské národné noviny, Slovenské národné noviny, roč. 37, 4/2022, s. 14
PERNÝ, L.: Úryvok z knihy Utopisti. In: Orol Tatranský, 3/2022, ISSN 279-8116, s. 4
PERNÝ, L.: Jubileum buditeľa a bojovníka proti feudalizmu Jána ROTARIDESA. Z plejády národovcov v Roku štúrovcov. In: Slovenské národné noviny, Slovenské národné noviny, roč. 37, 4/2022, s. 14
PERNÝ, L.: Poznáte Jána Rotaridesa? Tento národný buditeľ, bojovník proti feudalizmu a najdlhšie väznený revolucionár sa narodil presne pred 200. rokmi. In: Veci verejné
PERNÝ, L.: Tri eseje veľkého spisovateľa Heineho. In: Inlibri
PERNÝ, L.: Pred 210. rokmi sa narodil „národný hriešnik“ a majster spoločenskej satiry – Jonáš Záborský. In: Veci verejné
PERNÝ, L.: Nad knihou ​Friedricha Romiga, Právo národa – kritika globalizácie optikou katolíckeho komunitaristu. In: Veci verejné
PERNÝ, L.: Kniha ako encyklopedické heslo o vzniku, rozdelení a vývoji kapitalizmu od profesora sociológie Jamesa Fulchera In: Veci verejné
PERNÝ, L., VANĚK, J.: Docent Jiří VANĚK o tvorivých zámeroch a slovenskom výtvarnom umení. Fascinuje ma vizionárstvo Brunovského tvorby. In: Slovenské národné noviny,  roč. 37, 4/2022,s. 14
PERNÝ, L.: Kniha o atraktivite povolania kníhkupca. In: Slovenské národné noviny, Slovenské národné noviny, roč. 37, 2/2022,s. 14
PERNÝ, L.: Poetická anatómia ženskej duše v hypermoderných časoch (Soňa Ferencová: Objímanie letokruhov). In: Orol Tatranský, 2/2022, ISSN 279-8116, s. 4
PERNÝ, L.: Chmelárov historický bestseller odhaľuje aj (ne)poznané zákutia slovenských dejín. Recenzia najpredávanejšieho titulu Vydavateľstva Spolku sloevnských spisovateľov. In: Literárny týždenník,roč. XXXV. 1 - 2/2022, s. 15, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L., GEŠPER, M.: Rozhovor s Mariánom Gešperom. In: DOTYKY 3-4/2022
PERNÝ, L., CHMELÁR, E.: Eduard CHMELÁR a kritika časov, v ktorých žijeme. Hanbím sa, že na čelo štátu sa dostávajú ľudia, ktorí nepoznajú naše historické osobnosti. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 19/2022, s. 6
PERNÝ, L., KVAŠNANSKÁ, M.: Krása je vizuálnym vyjadrením dobra. In: Slovenské národné noviny, roč. 37, 18/2022
PERNÝ, L., ŠVENKOVÁ, V.: Rozhovor so spisovateľkou Vierou Švenkovou: Trápi ma, že konflikt Kaina s Ábelom pretrváva, nastupujúca by sa mala pokúsiť niečo zmeniť. In: Inlibri, 2022
PERNÝ, L., CHMELÁR, E.: Rozhovor s Eduardom Chmelárom. In: Ročenka DAV DVA 2021/2022
PERNÝ, L., JAGLOVÁ, T.: Rozhovor so spisovateľkou Tatianou Jaglovou: Vzťahy sú základom ľudského života. In: Inlibri, 2022
PERNÝ, L., VLČEKOVÁ, L.: Rozhovor s Luciou Vlčekovou, autorkou románu „Tanec medzi kvapkami“: Písanie je pre mňa únik pred realitou, umenie je dôkaz, že sme schopní niečoho nádherného. In: Veci verejné, 2022
PERNÝ, L., JAKUBEKOVÁ, M. J.: Rozhovor s Majou Jackobs Jakubekovou: Dobrá poézia by čitateľa mala prinútiť rozmýšľať. In: Veci verejné, 2022
PERNÝ, L., JAROŠOVÁ, V.: Každý môj obraz je odrazom mňa, dôležitý je seba-rozvoj a poznanie. Rozhovor s mladou experimentálnou výtvarníčkou. In: Veci verejné, 2022
PERNÝ, L., GELVANICSOVÁ, V.: Kto tvorí poéziu, tvorí svet, v ktorom je všetko možné a umenie je pre život bezpodmienečne dôležitá vec. In: Veci verejné, 2022
PERNÝ, L., JANKA POLÁKOVÁ: „Knihu nič nenahradí.“ Celý život venovala knihám, literatúre a osvetovej činnosti. In: Veci verejné, 2022
PERNÝ, L., IVANIČKOVÁ, M.: „Všetci sa budeme raz za všetko zodpovedať.“ Rozhovor so spisovateľkou, ktorá píše literatúru pre deti, poéziu, reportáže... In: Veci verejné, 2022

2021

PERNÝ, L.: The Roots of Slovak Utopianism and Utopian Concepts of 1848. In: FILOSOFIJA. SOCIOLOGIJA, vol. 32, no. 1, Lietuvos mokslų akademija, 2021. ISSN 2424-4546, s. 32–41
PERNÝ, L.: DAV (The Crowd) – Slovak left-wing avant-garde group of interwar period. In: Academia Letters, March 2021, Article 396, 2021
PERNÝ, L.: Kantova filozofia kultúry optikou Petra Kyslana [print]. In: Filosofický časopis, č. 3/2021, s. 619-623, ISSN 0015-1831.
PERNÝ, L.: Dupkala, R.: Úvod do filozofie dejín: príspevok k problematike historiosofie. 3. vyd. Prešov: Express Print, 2019, 243 s. In: Studia Politica Slovaca, roč. 14/1, 2021, s. 80-83, ISSN 2585-8459.
Publikované články 2021
PERNÝ, L.: Jediná kniha svojho druhu (D. Hajko: Príbeh kníhkupca). In: Literárny týždenník, roč. XXXIV., 43 - 44/2021, s. 16, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Posledná kniha významného spisovateľa ĽUBOŠA JURÍKA (recenzia na pamiatku Diela významného spisovateľa). Snehom zasypaná chata ako metafora. - In: Literárny týždenník, roč. XXXIV, 41 - 42/2021, s. 16, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Schizofrénia medzi majetkom a svedomím a spomienky na mladosť (PŘÍHODOVÁ, D. Schizofrénia. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2013). In: Orol Tatranský, 12/2021, ISSN 279-8116, s. 4
PERNÝ, L.: Scenár jesene života (Etela FARKAŠOVÁ: SCENÁR. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2017).  In: Orol Tatranský, 12/2021, ISSN 279-8116, s. 4
PERNÝ, L.: Sedem viet o siedmich knihách. In: Slovenské pohľady, 5-6/2021, roč. 137, ISSN 1335-7786.
PERNÝ, L.: Slovenské provokácie (Dalimír Hajko: Slovenské provokácie). In: Slovenské pohľady, 1/2021, roč. 137, ISSN 1335-7786.
PERNÝ, L.: Kantova filozofia kultúry optikou Petra Kyslana [print]. In: Filosofický časopis, č. 3/2021, s. 619-623, ISSN 0015-1831.
PERNÝ, L.: Erudované príbehy maliarov a ich obrazov. Umenia Spojených štátov amerických. In: Literárny týždenník, roč. XXXIV,31 - 32/2021, s. 8, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L., FARKAŠOVÁ, E.: Človek neprestane snívať o možnosti pretvoriť svet na lepší. Hovoríme s ETELOU FARKAŠOVOU pri príležisoti nového vydania jej knihy Záchrana sveta podľa G. - In: Literárny týždenník, roč. XXXIV, 25 - 26/2021, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Prostredníctvom Deverovcov k našej každodennosti (J. Miško, Asébia, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov). In: Slovenské národné noviny, roč. 36, 18/2021, ISSN 0862-8823.
PERNY, L.: Report z divadelného festivalu v Prešove. In: Slovenské národné noviny, roč. 36, 14/2021,ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Odborne o propagande a mediálnej manipulácii (Kulturologička Erika Moravčíková obohatili knižný trh o zaujímavý titul). In: Slovenské národné noviny, roč. 36, 13/2021,ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Spor o interpretáciu Marxa (PEFFER, Rodney G.: Marxizmus, morálka a sociálna spravodlivosť: Štúdie o morálnej, politickej a právnej filozofii. Preklad Richard Cedzo. Predslov Ľuboš Blaha. Bratislava: Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2014, 1 vyd., 492 s.). In: Literárny týždenník, roč. XXXIV, 23 - 24/2021, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Prečo je stále dôležité čítať Utópiu Thomasa Mora? In: !argument!
PERNÝ, L.: Pluralita slovenskej kultúry a umenia ako vyšší cieľ pre kultúrnu stavbu národa. In: Literárny týždenník, roč. XXXIV, 17 – 18/2021. ISSN 0862-5999, s. 5
PERNÝ, L. LEIKERT, J.: Dnešný svet nás odťahuje od láskyplnej kultúry. Prvý slovenský profesor kulturológie Jozef LEIKERT o počúvaní hlasu a hlasu iných. In: Slovenské národné noviny, roč. 36, č. 14/2021, s. 6
PERNÝ, L., JESENSKÝ, M.: Spisovateľ Miloš Jesenský o inšpiračných zdrojoch spomínania... Fascinujúci svet záhad a možno aj zázrakov. In: Slovenské národné noviny, roč. 36, č. 10/2021, s. 14
PERNÝ, L.: Buberov komunitaristický manifest (Martin Buber: Cesty do Utópie). In: Literárny týždenník, roč. XXXIV,15 – 16/2021, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L., MICHELKO, R.: Hovoríme s ROMANOM MICHELKOM, spisovateľom, politológom a historikom. In: Literárny týždenník, roč. XXXIV, 15 – 16/2021, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Cesty do utópie. In: Slovenské národné noviny, roč. 36, č. 9/2021, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Farkašovej utopistka G. a jej utópia poriadku a rovnováhy alebo Poriadoka stíšenie civilizácie ako cesta k spravodlivosti (Etela Farkašová: Záchrana sveta podľa G., 2. vyd.). In: Literárny týždenník, roč. XXXIV, 12 – 13/2021, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Svet zrejme treba nanovo usporiadať (Etela Farkašová: Záchrana sveta podľa G., 2. vyd.). In: Slovenské národné noviny, roč. 36, 8/2021, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Marxizmus, neo-marxizmus, post-marxizmus? In: !Argument, 2021
PERNÝ, L.: Nadčasové dielo o vízii šťastnejšieho sveta. Prečo je stále dôležité čítať Utópiu THOMASA MORA? In: Literárny týždenník, roč. XXXIV, 11 – 12/2021, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Svätý Pavol ako agitátor v boji o uznanie kresťanstva. In: !Argument, 2021
PERNÝ, L.: Dystopická fikcia či vizionárska metafora hypermodernej reality? In: Literárny týždenník, roč. XXXIV, 9 – 10/2021, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Nadčasové rozhovory s významnými osobnosťami. Dvojrecenzia na knihy rozhovorov vedených Pavlom Dinkom (Schweickart, Albert, Bělohradský, Keller, Hauser, Colotka, Blaha, Offe, Švihlíková, Hrubec, Michelko a celý rad ďalších osobností v dvoch unikátnych knihách). In: Literárny týždenník, roč. XXXIV, 3 – 4/2021, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Huxleyho Prekrásny nový svet, dystopická fikcia alebo vizionárska metafora hypermodernej reality? Po knižnej podobe aj filmový seriál. In: Literárny týždenník roč. XXXIV, 1 – 2/2021, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: 150 rokov od Parížskej komúny. In: DAV DVA, 2021
PERNÝ, L.: Lino Ventura v Melvillovom temnom spracovaní francúzskeho protifašistického odboja. In: DAV DVA, 2021
PERNÝ, L, HRUBEC, M.: Som skromný, nechcem nič viac než len revolúciu (rozhovor s Marekom Hrubcom). In: DAV DVA, 2021
PERNÝ, L., MOLNÁROVÁ, M.: Filozofia je hĺbka duše. In: Slovenské národné noviny, roč. 36, 3/2021, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., CISÁROVÁ, M.: Stretla sa aj s Miroslav Válkom a Vladimírom Mináčom. Rozhovor so spisovateľkou Magdalénou Cisárovou: Celý náš život je hľadaním a zápasom o úprimnú a nehynúcu lásku. In:
Inlibri, 2021
PERNÝ, L., ROCHALLYI, R.: Rozhovor so spisovateľom, filozofom a menežérom Radoslavom Rochallyim: Žijeme v dobe, kedy nie je možné bezvýhradne veriť ničomu
. In: Inlibri, 2021
PERNÝ, L., OLACH, Ľ.: Rozhovor so spisovateľom Ľubomírom Olachom: V politike všetci klamú a kradnú, pre nápravu opisujem ako to prebieha.
In: Inlibri, 2021
PERNÝ, L., VLADO, M.: Rozhovor s košickým spisovateľom Martinom Vladom: Čítanie aj písanie je súčasť môjho života, ináč si to neviem predstaviť.
In: Inlibri, 2021
PERNÝ, L., MIČKO, J.: Rozhovor so spisovateľom Jánom Mičkom: Najvzácnejšou komoditou je čas.
In: Inlibri, 2021
PERNÝ, L., ŽAKOVÁ, L.: Rozhovor s Lýdiou Žakovou: Z ťažkých vecí sa dá prostredníctvom básne či hudby „vyletieť“.
In: Inlibri, 2021
PERNÝ, L., CHOVAN, M.: Rozhovor so spisovateľom a učiteľom Milanom Chovanom: Je dôležité, aby duch v podobe čistého citu vládol nad rozumom a nie naopak.
In: Inlibri, 2021
PERNÝ, L., PÁLEŠ, M.: Rozhovor s Marcelom Pálešom: Podstata človeka je nemenná.
In: Inlibri, 2021
PERNÝ, L., JABLONSKÁ, M.: Rozhovor so spisovateľkou a pedagogičkou Máriou Janou Jablonskou: Cesta spomienkami.
In: Inlibri, 2021
PERNÝ, L., GALVÁNKOVÁ, A.: Rozhovor so spisovateľkou Alenou Stašíkovou Galvánkovou: K písaniu ma motivuje život.
In: Inlibri, 2021
PERNÝ, L., PIUS, M.: Rozhovor so spisovateľom Miroslavom Piusom: Každá dobrá kniha zušľachťuje konanie človeka.
In: Inlibri, 2021

2020

PERNÝ, L.: Kresťanské hodnoty v sociálnych utópiách (Christian Values in Social Utopias). In: Acta PATRISTICA, vol. 11, no. 23, Prešovská univerzita v Prešove. Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2020, ISSN 1338-3299.
PERNÝ, L.: Sociálno-filozofická koncepcia Thomasa Mora so zameraním na ideu sociálnej spravodlivosti a sociálnych práv (Social and philosophical conception of Thomas More with a focus on the idea of social justice and social rights). In: G. Mikulášová (ed.): 15. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA. Zborník príspevkov. Prešov: FF PU, 2020, ISBN 978-80-555-2487-0, s. 110–124.
PERNÝ, L.: Svet v bode obratu (The World at the Turning Point) (Peter Dinuš a kol.: Svet v bode obratu). In: Philosophica Critica, vol. 6, no. 2, 2020, ISSN 1339-8970, s. 95–96
PERNÝ, L.: Od Revoltujúceho Sizyfa k Esejám o kríze (Roman Michelko: Revoltujúci Sizyfos, Eseje o kríze). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 51 – 52/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Uvažovanie nad zmyslom dejín... (Rudolf Dupkala: Úvod do filozofie dejín). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 46/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Vedci o protirečivosti vývoja civilizácie (Peter Dinuš a kol.: Svet v bode obratu). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 36/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Aktuálne odkazy a reakcie pred ďalšou krízou (Marián Klenko: Politika bez moci). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 34/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: „Slovenský Widmer“ Milan Zelinka alebo Ako písať eseje atraktívne. (Milan Zelinka: Na okraj kultúry, na okraj života). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 41 – 42/2020, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Kus práce pre slovenské literárne a kultúrne dejiny. (Dalimír Hajko: Noc hľadania, dni radosti: Nad dolnozemskou literatúrou). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII,, 37 – 38/2020, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Amerika 19. storočia očami Poliaka (Poľský spisovateľ Henryk Sienkiewicz a jeho Listy z Ameriky). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 44 – 45/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Cez prizmu umenia a filozofie (Pavol Dinka: Stretnutia s krutým partnerom). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 35 – 36/2020, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Pútavo o zložitých témach (Milan Zelinka: Na okraj kultúry, na okraj života). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 42/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Prostriedky a ciele mediálnej manipulácie (Pavol Dinka: Stretnutia s krutým partnerom). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 41/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Dickensova cesta po Amerike prvej polovice 19. storočia (Charles Dickens: Americké poznámky). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 35 – 36/2020, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Významný poľský spisovateľ v Amerike alebo reportáž prekypujúca pestrou obrazotvornosťou (Henryk Sienkiewicz: Listy z Ameriky). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 33 – 34/2020, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Eseje o živote a spoločnosti s ironickým úsmevom (Urs Widmer: Peniaze, práca, strach a šťastie). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 31 – 32/2020, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Kniha plná nadhľadu a bodrého vtipu (Urs Widmer: Peniaze, práca, strach a šťastie). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 38/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Davisti a záchrana národného smerovania. Advokáti národnej myšlienky v ľavicovom prostredí. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 36/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Huxleyho dystopické dielo o (možnej) budúcnosti. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 31/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Štúrovci a Hegel (Rudolf Dupkala: Štúrovci a Hegel). In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 27/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Pandémia a choroba systému. In: Slovenské národné noviny,roč. 35, 23/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Umenie žiť podľa Vladislava Suváka. Otvorená kniha o hľadaní zmyslu života a filozofie v dielach mysliteľov antiky. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 25 – 26/2020, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Hudba so skrytým posolstvom. Literárne kvality Jima Morrisona na pozadí kultúrno-politických zmien konca šesťdesiatych rokov alebo Filozofická meditácia nad literárnym a spoločenským odkazom hudby The Doors. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 23 – 24/2020, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: El hoyo ako metafora nášho sveta. Film o spoločnosti, v ktorej žijeme. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII,21 – 22/2020. ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Slovenskí spisovatelia optikou filozofie existencializmu: Analytická kniha DALIMÍRA HAJKA o slovenskej literatúre. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII,17 – 18/2020. ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Atraktívny mysteriózny film. Námety zo života a tvorby Gogoľa... In: Literárny týždenník, roč. XXXIII,15 – 16/2020, ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Pribudla publikácia od Dalimíra Hajka o slovenských národných buditeľoch In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 19/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Ondrej Caban sa pričinil o mravné i materiálne pozdvihnutie slovenského ľudu. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 19/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Stavbami menil vzhľad Slovenska. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 20/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Štúr, Dostojevskij a Švantner na vlnách internetu... Divadlo ponúklo inscenácie online. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 17/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L.: Samuel Jurkovič, slovenský národný buditeľ a zakladateľ družstevníctva. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Niekoľko viet o demokracii od Jeana-Jacquesa Rousseaua. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Eseje Miloša Jesenského ako galéria myšlienok slávnych humanistov. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Teórie spravodlivosti s Budom Spencerom a Terrencom Hillom. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Villaggiova kritika systému cez oslobodzujúci humor. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Internacionalizmus a vlastenectvo kedysi a dnes. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Prvý slovenský hypermoderný román od Petra Kubicu, ktorý zostal nepochopený. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Pred päťdesiatimi rokmi bola vydaná záhadná platňa symfonického rocku od anglickej skupiny Pink Floyd. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: 15 vízií utopistov, ktoré sa historicky zrealizovali alebo čakajú na plnú realizáciu. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Márquezova cesta do krajín východného bloku. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Babylon Berlín, avantgardný nemecký neo-noir seriál z medzivojnového obdobia. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Denis Černišov, DJ Soulviet (TenDJiz) zmixoval funk zo sovietskych filmov 70. rokov s americkým rapom. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Odojevskij: 4338. Autor, ktorý v 19. storočí predpovedal internet. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Commonist a kybernetický komunizmus open sources, vízia budúcnosti. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Muž z prvého storočia, sci-fi utopická komédia, ktorá je aj o nás. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Temná poetika psychologických filmov československej novej vlny. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Predslov. In: Kompletné dielo publicistiky Laca Novomeského v siedmich zväzkoch. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Budovy, ktoré poznáte. Vladimír Dedeček, architekt neskorej moderny, ktorý vstúpil do našich životov. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Literárny a filozofický svet Dalimíra Hajka. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Turgenevov Rudin, ruská klasika o človeku, ktorý hľadá zmysluplnosť života. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Predslov. In: Laco Novomeský, kompletné umelecké a publicistické dielo z edície Zlatý fond. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Štúrovci a davisti. In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L., HAUSER, M.: Utópia ako filozofický argument (rozhovor s Michaleom Hauserom). In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L., KELLER, J.: Pre pracujúcich zostáva stále menej príjmov z vyrobeného bohatstva (rozhovor s Jánom Kellerom). In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L., KUBICA, P.: Väčšina ľudí si už ani nekladie otázky o podstate bytia či existencie, tvárime sa, akoby sme tu boli navždy (rozhovor so spisovateľom Petrom Kubicom). In: DAV DVA, 2020
PERNÝ, L.: Predslov. In: Vladimír Mináč, Dana Podracká: Paradiso, rozhovory o filozofii, kultúre, umení. In: DAV DVA, 2020

PERNÝ, L., ŽÍLÍKOVÁ-MANDÁKOVÁ, M., ŽILÍK, R.: Živé slovo odhaľuje genóm predkov. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 51 – 52/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., LUBYOVÁ, M.: Úcta k tradíciám nie je odmietanie modernosti. In: Slovenské národné noviny,
roč. 35, 50/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., MATUŠKOVÁ, I.: 
Nadčasové myšlienky štúrovcov možno použiť dnes. In: Slovenské národné noviny,roč. 35, 49/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., JUHÁSZOVÁ, S.: Ak človek miluje umenie, musí tvoriť, lebo inak nedokáže žiť. Farbami v obrazoch vyžaruje životný optimizmus. In: 
Slovenské národné noviny, roč. 35, 42/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., RYNÍKOVA, R.: 
Herectvo je poslanie šíriť umenie, radosť, smiech, ale aj slzy. In: Slovenské národné noviny,
roč. 35, 38/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., DUPKALA, R.: 
Nedokončené je horšie ako nezačaté. In: Slovenské národné noviny, roč. 35,34/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., TURISOVÁ, G.: 
Nemôžeme čerpať len z anglofónnej kultúry. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 34/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., PEŠÁKOVÁ, M.: 
Nevzdávajte sa na ceste za vlastným príbehom. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 31/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., HUSÁR, J.: 
Biblia je najsociálnejší dokument, aký ľudstvo má. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 27/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., ŽAKOVÁ, L.: Z ťažôb sa treba aj vyspievať. In: 
Slovenské národné noviny, roč. 35, 25/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., PREKOPOVÁ, K.: Hľadanie slov na otváranie nebies. In: 
Slovenské národné noviny, roč. 35, 22/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., GESCHWANDTNEROVÁ, A.: 
Láska je súčasťou všetkého krásna v živote. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 18/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., BÁLINTOVÁ, M.: Tradície predkov treba zachovať. In: 
Slovenské národné noviny, roč. 35, 13/2020, ISSN 0862-8823.
PERNÝ, L., SIPKO, J.: 
Žičlivé ľudské vzťahy sú najväčšia hodnota života. In: Slovenské národné noviny, roč. 35, 11/2020, ISSN 0862-8823.

ALBERT, M., PERNÝ, L.: Komunitárny filozof Lukáš Perný v rozhovore s Michalom Albertom: TRHOVO PODMIENENÁ SPOLOČNOSŤ JE ABSURDNÁ. In: KĽÚČ OD..., 2020
BLAHA, Ľ., PERNÝ, L.: Svet po koronavíruse už nebude taký istý, socializmus a deglobalizácia opäť v hre. In: DAV DVA, 2020

2019

PERNÝ, L.: Reflexia súčasnej masovej kultúry ​u Frederica Jamesona a Gilesa Lipovetskeho (Reflection of Contemporary Mass Culture in Fredric Jameson and Gilles Lipovetsky). In: Philosophica Critica, vol. 5, no. 1, 2019, ISSN 1339-8970, s. 29–45.
PERNÝ, L.: Utópie a utopizmus – univerzálny produkt ľudského myslenia, kultúrno-umelecký text alebo plán na spoločenskú reformu? (Utopia and Utopianism – A Universal Product of Thinking, A Cultural-artistic Text or a Plan for Social Reform?) In: M. Ološtiak – O. Marchevský (eds.): 14. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA. Zborník príspevkov. Prešov: FF PU, 2019, ISBN 978-80-555-2236-4, s. 33–47.
PERNÝ, L.: Thomas More – vizionár utópie. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L.: Tommaso Campanella a utópia v znamení Slnka. In: DAV DVA, V., roč. 4, zima 2018/2019
PERNÝ, L.: Gabriel Bonnot de Mably, prirodzeno-právny filozof osvietenstva, ktorý bol vyškrtnutý z dejín filozofie. DAV DVA, 2019
PERNÝ, L.: Étienne-Gabriel Morelly, komunitárny filozof, ktorý možno (ne)existoval. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L.: Babeuf zvaný Gracchus, organizátor sprisahania rovných. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L.: Triumvirát utopického socializmu: Charles Fourier, Saint-Simon, Robert Owen. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L.: Christianopolis Jána Valentína Andreæ. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L.: Princípy radikálnej demokracie podľa Harringtonovej Republiky Oceány. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L.: Evanjelium podľa Wilhelma Weitlinga, buriča, proroka a vizionára vedecky riadenej spoločnosti. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L.: Vizionár sociálneho štátu, humanista Bernard Bolzano. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L.: Étienne Cabet a Robert de Lamennais, utopickí socialisti 19. storočia. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L.: Potravinová sebestačnosť kedysi, a dnes. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L.: Sociálny odkaz ľudovýchovného pracovníka, učiteľa a kňaza Ondreja Cabana. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L.: Definícia slniečkara (fejtón). In: Literárny týždenník, 21 – 22/2019. ISSN 0862-5999.
PERNÝ, L.: Utópia 2148, svet po dystopii 2048 (sci-fi povídka). In: DAV DVA, IV. číslo, roč. 3., 2019
PERNÝ, L.: VIII. adventný koncert Prešovskej univerzity odhalil nové talenty východného Slovenska. In: SNN, 2019
PERNÝ, L.: Posilnenie práva na bývanie v Portugalsku. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L., SIPKO, J.: Ľudská družnosť ako najdôležitejšia pozemská hodnota. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L., HAUSER, M.: Mysli v tisícročiach, jednaj práve teraz! (rozhovor s Michaelom Hauserom). In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L., DOUBEK, M.: Farmaceutický biznis treba korigovať (rozhovor s lekárom Michaelom Doubekom). In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L., De BRAVO, C.: Bilingual interview with Chilean philosopher Cristian De Bravo Delorme: Ancient dialogue as philosophical therapy. In: DAV DVA, 2019
PERNÝ, L., MACHÁČEK, M.: Rozhovor s historikom Michalom Macháčkom, autorom biografickej knihy Gustáv Husák. In: DAV DVA, 2019

2018

PERNÝ, L.: Sociálny odkaz Kristovho učenia a biblické citáty vo vybraných sociálnych utópiách. In: “BIBLIA A WSPÓŁCZESNOŚĆ”, 2018, s. 214 - 235
PERNÝ, L.: (De)tabooing of death in hypermodern times death in the media and advertising as a form of profit. In: V. Gluchman, M. Palenčár (eds.): Etické myslenie v minulosti a súčasnosti (ETPP 2018/19) Človek a smrť. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2018
PERNÝ, L.: Vízia Marinaleda - zhmotnená socialistická utópia, dedina bojujúca proti neoliberálnej globalizácii. In: SOK - Sdružení pro levicovu teorii, DAV DVA, 2018
PERNÝ, L.: Bytová otázka a právo na bývanie kedysi, a dnes. In: SOK - Sdružení pro levicovu teorii a DAV DVA, IV. roč. 3., 2018
PERNÝ, L.: Veľký Gatsby ako memento mori. In: DAV DVA, 2018
PERNÝ, L.: Fukuyamov obrat. In: DAV DVA, 2018
PERNÝ, L.: 1968: Zrod novej ľavice a pokus o reformu socializmu. In: DAV DVA, 2018
PERNÝ, L.: Interpretačne sondy do socio-kultúrnych kontextov šesťdesiatych rokov 20. storočia vo filme The Doors. In: DAV DVA, 2018
PERNÝ, L.: Mesto rozkvitlo umením (Akademický Prešov 52). In: Prešovská Univerzita, DAV DVA, 2018
PERNÝ, L.: Utópia, ktorá existuje - energeticky sebestačná obec Kněžice.In: DAV DVA, 2018
MICHELKO, R., PERNÝ, L.:
Kaviarenská optika samozvaných elitárov. In: SNN 21, 2018
PERNÝ, L., KUŽEL, P.: Rozhovor s českým filozofom a predsedom SOK (Sdružení pro levicovou teorii), Petrom Kuželom. In: DAV DVA, 2017
PERNÝ, L., MIKULENKOVÁ, A.: Lokálna ekonomika ako alternatíva globálnemu kapitalizmu (rozhovor s aktivistkou Aničkou Mikulenkovou zo z. s. Ceres). In: DAV DVA, 2017
PERNÝ, L., VOKOUN, T.: Regionálna synergia a lokálna ekonomika (rozhovor s Tomášom Vokounom z projektu Ceres). In: DAV DVA, 2017
PERNÝ, L., MAREK, P.: Fotograf Peter Marek: Spoločnosť za svoju nekultúrnosť ponesie dôsledky. V SNG si pripomíname aj Novomeského. In: DAV DVA, 2017
PERNÝ, L.: Kritika kritiky Blahovej knihy Antiglobalista. In: Nové Slovo, 10/2018
PERNÝ, L.: Smrť ako celebrita. In: Z&V 2/2018
PERNÝ, L.: Právo na bývanie kedysi a dnes. In: Z&V 3/2018
PERNÝ, L.:
Svet sa rúti do horúceho pekla… 
PERNÝ, L.: 1968: Zrod novej ľavice a pokus o reformu socializmu. In: Z&V 8/2018
PERNÝ, L.: Ideologizácia detstva - Vychovávame bezcitných sociopatov? In: Z&V 9/2018
PERNÝ, L.: Potravinová a ekonomická sebestačnosť za socializmu. In: Z&V 10/2018
PERNÝ, L.: Komunitarizmus ako alternatíva. In: Z&V, 11/2018
PERNÝ, L.: Kritika konzumu - Lipovetsky a Jameson. In: Z&V, 12/2018
DAV DVA 4-1/2018

2017

PERNÝ, L.: Davantagarda. In: DAV DVA, 3/2017
PERNÝ, L.: Prešovské Evanjelické kolégium v divadelnej inscenáciiIn: Nové Slovo, 2017. ISSN 1336-2984
PERNÝ, L.: Esej o šťastí. In: Nové Slovo, 2017. ISSN 1336-2984
PERNÝ, L.: Lukáš Luk: Zlodeji medu
In: Nové Slovo, 2017. ISSN 1336-2984
PERNÝ, L., SŤAHEL, R.: Žijeme vo svete, ktorý čelí doteraz nepoznaným rizikám (rozhovor s filozofom Richardom Sťahelom). In: DAV DVA, 2017
PERNÝ, L., BLAHA, Ľ.: Historický DAV mám v hlbokej úcte (rozhovor s politikom, politológom a filozofom Ľubošom Blahom). In: DAV DVA, 2017
PERNY, L., MANDA, V.: Prednáša o Marxovi aj Hayekovi (rozhovor s filozofom Vladimírom Mandom). In: DAV DVA, 2017
PERNÝ, L., HOHOŠ, L.: O budúcnosti planéty a vízii nekapitalistickej spoločnosti (rozhovor s filozofom a futurológom L. Hohošom). In: DAV DVA, 2017
MICHELKO, R., PERNÝ, L.: Verejnoprávne médium bez hanby posluhuje zjavne sociopatom. In: SNN, 2017
KOPILEC, M., PERNÝ, L.: Zomrel J. Fresco – aký odkaz nám zanechal? (+ Rozhovor s Marekom Kopilcom). In: DAV DVA, 2017
LUZAR, L., PERNÝ, L.: Lidé si zaslouží lepší svět a my víme jak by mohl vypadat (rozhovor s českým politikom Leom Luzarom). In: DAV DVA, 2017
DONOVAL, I., PERNÝ, L.: Nahráva a navštevuje opustené a strašidelné miesta. Jeho videá sledujú tisíce ľudí. In: DAV DVA, 2017
PERNÝ, L.: Inšpirácie utopistov v dystopickej spoločnosti. In: ZEM&VEK REVUE 2017. Bratislava: Sofian, 2018. ISBN 978-80-971584-6-0
PERNÝ, L.: Socializmus a proslovanská politika. In: Z&V 6/2017
PERNÝ, L.: Paradoxný vzťah slovenskej pravice k roku 1968 a fakty, ktoré sa inde nedočítate.
PERNÝ, L.: Mladý človek odkazuje mladým.
PERNÝ, L.: Petícia proti stránke barbarstva a dekadencie – signatári pribúdajú.
PERNÝ, L.: VIDEO: V Srbsku protestovali za práva pracujúcich.
PERNÝ, L.: Seriál prehľad slovenského družstevníctva I-IV. In: DAV DVA, 2017
PERNÝ, L.: Ako sa mali Slováci v roku 1975? In: DAV DVA, 2/2017
DAV DVA 1/2017
DAV DVA 2/2017
DAV DVA 3/2017
ALMANACH DAV DVA 2016-2017

2016

PERNÝ, L.: Naplnenie proroctiev alebo iba príliš pesimistický scenár? (Huntingtonov Stret civilizácií) In: Nové Slovo, 2016. ISSN 1336-2984
PERNÝ, L.: Globalizácia a chudoba. In: Nové Slovo, 2016. ISSN 1336-2984
PERNÝ, L., RIABOV, A.: Rus žijúci na Slovensku, aj o Putinovom Rusku (rozhovor s Alexandrom Riabovom). In: DAV DVA, 2016
PERNÝ, L., DANĚK, T.: Kulturológ Tomáš Daněk: „Socializmus príde so zmenou hodnôt na duchovné.“. In: DAV DVA, 2016
PERNÝ, L., ALBERT, V.: Konštruktér Viktor Albert: „V ideálnom komunizme by mali mať ľudia morálku.“ In: DAV DVA, 2016
PERNÝ, L.: Duchovný komunizmus. In: DAV DVA, 2017
PERNÝ, L.:
Huntington - Stret civilizácií. In: Z&V, 1/2016)
PERNÝ, L.: Exekúcie - nástroj hromadného ničenia. In: Z&V, 1/2016
PERNÝ, L.: Kultúrne udalosti z regiónov. In: Z&V 1/2016
PERNÝ, L.:  Stretnutie s bylinkárom. In: Z&V 2/2016
PERNÝ, L.: Učitelia zneužití na politické hry. In: Z&V, 3/2016
PERNÝ, L.: Nekalý boj s "konšpiračnou" konkurenciou. In: Z&V, 6/2016
PERNÝ, L.: Svetoví lídri s krvavými rukami. In: Z&V, 9/2016
PERNÝ, L., BLAHA, Ľ., BENKA, M.: Rozhovor s Ľubošom Blahom. In: Z&V, 10/2016
PERNÝ, L., MICHELKO, R.: Roman Michelko: „Už dávno nežijeme v demokracii. Žijeme v postdemokratickej ére.“. In: DAV DVA, 2016
PERNÝ, L.: ROZHOVORY: Stanislav Pirošík: “Socializmus nie je možnosť voľby, ale nevyhnutnosť!”; Karol Ondriaš: „Žijeme v štádiu kapitalistického kanibalizmu.“; Peter Černák (Vzdor): „Nie sme na prahu vojny, sme vo vojne.“; Karol Krpala: „Každý režim má ‘povolený’ rámec kritiky“; Údržbár Peter Plančík: „Naučme sa byť ľuďmi, ktorým zaleží na druhých.“; Organizátor Gorila protestov Martin Perduk: „Od začiatku sa na nás nalepil tretí sektor.“; Najmladší aktívny komunista Alex Velitš: „Stále existuje nádej na záchranu ľudstva.“; Aleš Hubert (KSČM): „Kapitalismus do 21. století nepatří.“; Konštruktér Viktor Albert: „V ideálnom komunizme by mali mať ľudia morálku.“; Kulturológ Tomáš Daněk: „Socializmus príde so zmenou hodnôt na duchovné.“; Karol Fajnor – človek, ktorý aktívne bojoval proti privatizácii a bombardovaniu Juhoslávie; Bývalý príslušník kontrarozviedky: Tzv. „nežná revolúcia“ bola desaťročia pripravovaná; Strojár Vladimír Gejdoš volá po zjednotení ľavice; Pavel Josífek: „Myšlenky komunismu musí být lidem očerňovány, jinak by se jim přece ten systém kapitalismu zhroutil, lidi by ho nechtěli.“; Robotník Branislav Jurný: „Berte svoj osud do vlastných rúk.“; Zelený socialista Martin Zeleňák: Založil malé družstvo a bojuje proti ťažbe ropy.; Matej V.: „U liberálov prestalo fungovať rozlišovanie dobra a zla.“; Česká socialistická scéna má novú tvár – pomaľovaný Vinnetou zastupuje pracujúcu triedu. In: DAV DVA
DAV DVA 0/2016

2015

PERNÝ, L.: Prečo práve Novomeský? (Z vystúpenia na vyhodnotení XXIX. ročníka Literárnej Senice Ladislava Novomeského) In: Nové Slovo, 2015 ISSN 1337-8163
PERNÝ, L.: O družstvách sa opäť začína hovoriť. In: Nové Slovo, 2015 ISSN 1337-8163

PERNÝ, L.: O družstvách sa opäť začína hovoriť In: Blog Pravda, 2015 ISSN 1335-4051
PERNÝ, L.: Determinanty, vznik a dôsledky subkultúry mods. In: Blog Pravda, 2015 ISSN 1335-4051
PERNÝ, L.: Revolúcia sa blíži! Budúcnosť progresívna alebo reakčná? In: Nové Slovo, 2015. ISSN 1336-2984 Online
PERNÝ, L.: Samota v tieni supermarketov: život v hypermodernej dobe podľa Lipovetského In: Blog Pravda, 2015 ISSN 1335-4051
PERNÝ, L.:
Nielen koncert, ale magický rituál Kobaïanov. Report o Magme v Prahe. [Report]. In: Pravda, 2015 ISSN 1335-4051
PERNÝ, L.:
Magma a duchom vesmíru inšpirovaný Vander zavítajú do Prahy. [Hudobný portrét]. In: Pravda, 2015 ISSN 1335-4051
PERNÝ, L.:
Hľadanie definície Československého psychedelického filmu/Úvod do psychedélie v (česko)slovenskom filme. [dejiny filmu] In: Blog Pravda,. 2015  ISSN 1335-4051
PERNÝ, L.: Požitavskou železnicou pomedzi cintoríny – poézia, mytológie aj bieda Požitavia + Dokumentárny film Vlakom do Radošiny + Banská Bystrica cez víkend ožila! Ohňová šou, operné árie alebo zaujímavé prednášky [interdisciplinárne kultúra regiónov + sociológia + dejiny železníc + sociológia + kultúrna antropológia + etnológia + história] In: Blog Pravda, 2015 ISSN 1335-4051
PERNÝ, L.: Šamanizmus ako magický rituál ku dosiahnutiu tranzu prostredníctvom hudobnej tvorby so zameraním na bicie nástroje. [kultúrna antropológia]. In: blog Pravda, 2015  ISSN 1335-4051
PERNÝ, L.: Stále aktuálny vizionár Antonio Gramsci. In: Studia Politica Slovaca. Ročník VIII. 1/2015. Bratislava: Ústav politických vied SAV, 2015 ISSN 1337-8163 /
Nové Slovo/Blog Pravda
PERNÝ, L.: Občianske združenie Bratislava inak! predstavilo víziu mesta 21. storočia. In: Aktuálne.sk, online, 5/2015
PERNÝ, L.: Do Prahy zavíta Magma a Christian Vander inšpirovaný duchom vesmíru. In: Hudba.sk, 2015.
PERNÝ, L.: Avantgardný skladateľ Robert Wyatt oslavuje sedemdesiatku. In: Aktuality.sk, online, 2015
PERNY, L.: Oddelilo sa zrno od pliev? (Radikálna frakcia strany SYRIZA vytvorila stranu Ľudová jednota. In: Nové Slovo, online, 08/2015
PERNÝ, L.: Michael Moore natočil film o agresívnej politike USA. In: Nové Slovo,
online, 08/2015
PERNÝ, L.: Revolúcia sa blíži! Budúcnosť progresívna alebo reakčná? In: Nové Slovo, 7/2015

PERNÝ, L.: Aj Grécky príklad ukázal, že revolúcia je nevyhnutná. In: Z&V, 09/2015
PERNÝ, L.:
Hudba ako rituálna očista (pozvánka na koncert Magma). In: Z&V, 09/2015
PERNÝ, L.:
Obrazy apokalypsy v umení a filozofii. In: Z&V, 10/2015
PERNÝ, L.:
Príroda stotožnená s nadpozemskou ženou - dielo slovenského naturizmu v SND" (divadelné inscenovanie Švantnerovej Nevesty hôl, recenzia). In: Z&V 10/2015
PERNÝ, L.:
Socialistická kultúra vs. kapitalistická kultúra na Slovensku. In: Z&V 11/2015
PERNÝ, L.: Nedocenené umenie zdola a Dostojevský. In: Z&V 11/2015
PERNÝ, L.: Nesmrteľnosť ako alegória bezcitného človeka dnešnej doby - recenzia Vec Makropolus v SND. In: Z&V 12/2015
PERNÝ, L.: Kaviarenskí intelektuáli na sociálnych sieťach. In: Z&V 12/2015

PERNÝ, L.:
Ako mienkotvorne média manipulovali v súvislosti s americkým konvojom, Praha, Brno a Bratislava koordinovane organizujú Československé národné povstanie, V čom to žijeme? Je to ešte stále kapitalizmus, Fárby: Nová vojna by znamenala koniec ľudstva; Kniha Staněka a Ivanovej nastavuje zrkadlo dnešnej spoločnosti. In: Z&V
PERNÝ, L.: Stretli sa Robespiere, Popper, Feuerbach a Bach alebo koho spája dátum 28. júl; Internetová hegemónia, trolleri a svet etickej relativizácie; Kubánci dnes oslavujú veľký deň; Slováci vypískali americký konvoj; Odporcovia NATO pokračujú v protestoch za mier a dosiahli prvé úspechy, 9. október – narodenie hrdinu robotníckej triedy Johna Lennona a poprava revolucionára Che Guevarru. In: Hlavné správy

2014

PERNÝ, L.: Modernista, ktorý chcel zmeniť slovenské myslenie (ku 110. výročiu narodenia Laca Novomeského). In: Nové Slovo, 2014 ISSN 1336-2984 Dostupné online.
PERNÝ, L.: Príbehy fiktívnej považskej dedinky popretkávané elegantnými filozofickými úvahami anonymného autora Lukáša Luka. In: Nové Slovo, 2014 ISSN 1336-2984
PERNÝ, L.: Umenia a kultúra. In: Nacoumenie.sk 
Dostupné online.  
PERNÝ, L.: V útrobách temnoty prvého albumu The Doors z roku 1967. In: MusicPress, 2014.
PERNÝ, L.: Úloha kulturológie začiatkom 21. storočia alebo kultúra v neoliberálnej postspoločnosti. In: Nové Slovo, 2014 ISSN 1336-2984 
Dostupné online.  
PERNÝ, L.: Reflexia masovej kultúry u T. W. Adorna v komparácii s Gassetovou teóriou davov. In: Nové Slovo, 2013. ISSN 1336-2984
Dostupné online.
PERNÝ, L.: V útrobách temnoty prvého albumu The Doors z roku 1967 [Hudební recenze]. In: Musicpress.sk; Rock+; osobní blog. 2014.
PERNÝ, L.: Výtvarné umenie undergroundu v 60. rokoch: Psychedelic art, liquid light show, pop-art. In: Posterus. Roč.7, č. 1. Bratislava. 2014, ISSN 1338-0087
Dostupné online.

2013

PERNÝ, L.: Parazit vie preraziť alebo Schillerova hra o sliziactve a chameleónstve  [Divadelná recenzia]. In: Nové Slovo, 2013, ISSN 1338-0087  Dostupné online.
PERNÝ, L.: DVD Musicantica Slovaca: "Duch stredoveku"  [Hudobná recenzia]. In: Konštantínove listy. Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda. Filozofická fakulta. Univerzita Konštantína Filozofa. Nitra, 2013. ISSN 1337-8740
PERNÝ, L.
: Interpretácia divadelnej inscenácie “Vládca Oidipus” v Martine. In: Posterus. Ročník 6, číslo 4. Bratislava, 2013. ISSN 1338-0087  Dostupné online.
PERNÝ, L.: Plešatá speváčka sa češe stále rovnako [Divadelná recenzia]. In: Nové Slovo, 2013.
ISSN 1336-2984 Dostupné online
PERNÝ, L.: Schopenhauer - kat spisovateľov [Rozbor filozofického diela]. In: Nové Slovo, 2013. ISSN 1336-2984
Dostupné online
PERNÝ, L.:
Pozvanie do divadla: Siroty [Divadelná recenzia]. In: Nové Slovo, 2013 ISSN 1336-2984 Dostupné online
PERNÝ, L.:
Interpretačne sondy do socio-kultúrnych kontextov 1960s vo filme The Doors. In: Posterus. Roč. 6, č.2. Bratislava, 2013. ISSN 1338-0087 Dostupné online.
PERNÝ, L.:
Rondely – praveká architektúra plná otáznikov.  In: Posterus. Ročník 6, číslo 2. Bratislava, 2013. ISSN 1338-0087 Dostupné online (Ocenené 1. miestom ŠVOUČ)
PERNÝ, L.
: Nekrológ Rayovi Manzarekovi. In: MusicPress, 2013

2012

PERNÝ, L.: Biblia Francúzskej revolúcie a priamej demokracie [Rozbor filozofického diela]. In: Nové Slovo, 2012. ISSN 1336-2984 Dostupné online
PERNÝ, L.: Interpretácia básne “Zbúrený jób” od Vojtecha Mihálika. Vydané na osobnom blogu
, 2012. Dostupné online
PERNÝ, L.: Orange Alabaster Mushroom uviazli medzi vesmírom a časom. In: Rock+ 6/2012) Dostupné online (verzia pre blog);
PERNÝ, L.: Beat generation alebo bítnici niesú bigbíťáci, aj keď k nim mali neskôr veľmi blízko
[Úvaha]. Vydané na osobnom blogu. In: Pravda, 2010

2011, 2010, 2009...

PERNÝ, L.: Samota, strach, beznádej a temnota “Starých divných kusov” od Kvety Nikotínu (2010); When You’re Strange : Nový film o legendárnych The Doors (2011), Najpozoruhodnejší sci-fi objav sedemdesiatych rokov : zeuhl skupina Magma...  (2010); Kvety Nikotínu (SK) odohrali v Nitre kvalitný a atmosferický koncert  [Hudobný report a interview] (2009); The Doors - 1969 - zatracovaný aj milovaný album The Soft Parade (2009); Aký bol “Víkend legiend” bigbítu (druhá časť) (2009); Aký bol “Víkend legiend” bigbítu (prvá časť) (2009); Extense alebo nitriansky stoner rock (2009); Trafika -  nová nádej slov. alternatívy (2009); "The Best of (česko)slovenský bigbít" - 4. (2009); "The Best of (česko)slovenský bigbít" - 3. (2009); "The Best of (česko)slovenský bigbít" - 2. (2009); Nitra – koncert s názvom “S rockom okolo sveta” (2009); Collegium Musicum v Divadle Andreja Bagara v Nitre (2009); Jaro Filip – Ten čo hrával s Dežom (2009); The Doors – Strange Days alebo podivné dni Jima Morrisona... (2009). In: Musicone.sk

PERNÝ, L.: Hudobný objav : Kvety Nikotínu - Hnusné básne; Zomrel basgitarista Hugh Hopper zo Soft Machine; "The Best of slovenský bigbít" alebo niečo...; Ranné psychedelické albumy skupiny Soft Machine; The Stooges a ich rovnomenný debut ; Komjatický bigbít alebo ...; Rockument roku 2008 - Shine A Light! ;Od progresívneho rocku do hard rocku...;Alternatívna scéna a výber kapiel 2008...; Jiři Schelinger - hlas , ktorý zmenil tvár českého rocku; The Stranglers a ich new wave klasika La Folie (1981);Dva albumy The Doors po odchode Jima Morrisona; The Beatles - legenda žijúca navekyl;Collegium Musicum - Konvergencie špeciálna edícia; Zona A - Nikto nevie jak to dopadne-(2000); Film Slávnosti sněženek - je to vôbec komédia? ; Blues od pána Procházku nezmapovateľný hudobník; Výber Doors Platinum Collection ...nenájdete tu hity; Ako sa baroko dostalo do hitparád; Led Zeppelin - hudba nádeje; V objatí temnoty Joy Division; Pocta Jarovi Filipovi - Jaro a jeho pesnicky ožívajú; The Beatles - Magical Mystery Tour (1967) ; Across The Universe - Skladby The Beatles ožívajú ;Emo vs. rocky šesťdesiate, sedemdesiate a osemdesiate; Zatiaľ dve najlepšie časti seriálu Slovenský bigbít; Hudobné objavy pre jeseň; The Yardbirds - Kapela s tromi geniálnymi gitaristami ; Hudobný objav : Atmosferický debut Collegium Musicum (1970); Ranní Rolling Stones alebo hudba o živote, ktorý žijete; Informácia o ovzduší alebo Ten čo hrával s dežom; Návrat k The Beatles alebo znova White Album; Pink Floyďácka psychedelická dychovka alebo Atom h..; Posledná radovka Žena z L.A. od The Doors (1971) ; Ďalšia 40 ročnica - Cream - Disraeli Gears; Neznáma hudba s názvom The Stranglers?; Cez Okno upršaného septembra Jarom Filipom; Kula Shaker - Strangefolk; The Doors - Waiting For The Sun; The Doors - Live In Boston 1970; Pink Floyd - The Wall; The Doors - 1967 - The Doors (debut Doors v krátkej minirecenzi); Bolo nás jedenásť... ako som sa dostal k Jarovi Filipovi; Ako sa The Doors spájali s mojim životom. In: BLOG.SME.sk

Pauzák -  časopis SPŠS, Nitra, ktorého som bol šéfredaktorom a dizajnérom na  stavebnej priemyslovke.
V časopise Rock a pop, jar 2009, príspevok o skupine The Doors.

Progboard
bolo prvé miesto pre moje recenzie.
Rockweb je sesterská stránka Progboardu, ktorej správcom je Jaromír Merhanut. Jaromí je šéfredaktorom časopisu Rock+, do ktorého prispievam svojimi recenziami a vychádza v elektronickej pdf verzii.  

  Konferenčné výstupy

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA, KATEDRA KULTUROLÓGIE, FF UKF NITRA (Téma: Rondely - praveká architektúra plná otáznikov; ocenené 1. miestom), 2013
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA, KATEDRA KULTUROLÓGIE, FF UKF NITRA (Téma: Úloha kulturológie na začiatku 21. storočia...), 2014
CELOSLOVENSKÁ ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA NA FF UKF NITRA (Téma: Úloha kulturológie na začiatku 21. storočia...), 2014
KONFERENCIA K 110. VÝROČIU LADISLAVA NOVOMESKÉHO, ASA, BRATISLAVA, 2015
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA, UNIVERZITA KOMENSKÉHO (Negatívne kódovanie podľa Stuarta Halla vo filmovej popkultúre (so zameraním na filmy Slavoja Žižeka, Kandidát, Head a Watchmen), 2015
CERES: GLOBÁLNE PROBLÉMY, LOKÁLNE RIEŠENIA, MAHENOVA KNIŽNICA (Družstevníctvo), BRNO, 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA, INŠTITÚT FILOZOFIE, PREŠOVSKÁ UNIVERZITA (Utópie a utopizmus – univerzálny produkt ľudského myslenia, kultúrno-umelecký text alebo plán na spoločenskú reformu?), 2018
DAV DVA: DAVISTI A DNEŠOK, SZPB, BRATISLAVA (Davisti a dnešok - stručné dejiny DAVu), 2018
ČLOVEK A SMRŤ/MAN AND DEATH,
PREŠOVSKÁ UNIVERZITA ((De)tabuizácia smrti v hypermoderných časoch - smrť v médiách a reklame ako prostriedok zisku), 2018

BIBLIA A WSPÓŁCZESNOŚĆ”, POĽSKO, 2018
ODKAZ SAMUELA JURKOVIČA, SOBOTIŠTE, 2019
ŠVOK, PREŠOVSKÁ UNIVERZITA, 2019
ŠVOK, PREŠOVSKÁ UNIVERZITA, 2020
ŠVOK, PREŠOVSKÁ UNIVERZITA, 2021

ŠTÚROVCI V NOVOHRADE A NA HONTE, LUČENEC, 2022
MEDZI ČESKOU A SLOVENSKOU FILOZOFIOU, PRAHA, 2022

ODKAZ ŠTÚROVSKEJ GENERÁCIE, MATICA SLOVENSKÁ, MARTIN, 2022
JÁN PALÁRIK, KYSUCKÉ MÚZEUM ČADCA, 2022
100 MINÁČ l 120 CLEMENTIS, ASA, BRATISLAVA, 2022

 © Lucas Perny, 2011-2022